dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Covid-19

FALAS – Standarde të ISO-s për disa nga produktet shëndetësore

 

Lista me standardet e mëposhtëme, të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO) i shtohet listës së mëparshme për disa standarde Europiane që mund të aksesohen dhe merren falas nga bizneset dhe kompanitë që prodhojnë apo duan të nisin prodhimin e disa produkteve mjekësore me ndikim të drejtëpërdrejtë në luftimin e përhapjes së COVID 19

 

 

DS CWA 17553:2010

Mbuluesit e fytyrës për komunitetin - Udhëzues për kërkesat minimale, metodat e testimit dhe të përdorimit
SSH EN 149:2001 + A1:2009Pajisje mbrojtëse respiratore - Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat - Kërkesat, prova dhe markimi
SSH EN 14683:2019+AC:2019Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit
SSH EN 166:2001 Mbrojtja vetjake e syve - Specifikime
SSH EN 455-1:2000

Dorezat mjekësore njëpërdorimshe – Pjesa 1: Kërkesat dhe testimi përkesa dhe testimi për  mungesën e vrimave

SSH EN 455-2:2015Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 2: Kërkesat dhe testimi për vetitë fizike
SSH EN 455-3:2015Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 3: Kërkesat dhe testimi për vlerësimin biologjik
SSH EN 455-4:2009Doreza mjekësore njëpërdorimshe - Pjesa 4: Kërkesat dhe provat për përcaktimin e kohës së konservimit

SSH EN 13795-1:2019 Veshje dhe kostume kirurgjikale - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 1: Veshje kirurgjikale dhe fustane për operacion
SSH EN 13795-2:2019 Veshje dhe kostume kirurgjikale - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 2: Kostume kirurgjikale
SSH EN 14126:2003 Veshje mbrojtëse - Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
SSH EN 14126:2003/AC:2004 Veshje mbrojtëse - Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
SSH EN 14605:2005+A1:2009Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
SSH EN ISO 374-5:2016Doreza mbrojtëse kimikateve dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 5: Terminologjia dhe kërkesat e performancës për rreziqet ndaj mikroorganizmave (ISO 374-5:2016)
SSH EN ISO 10993-1:2009Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa1 :Vlerësimi dhe prova e riskut gjatë proçesit të menaxhimit (ISO 10993-1:2009)
SSH EN ISO 10993-1:2009/AC:2010Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
SSH EN ISO 374-5:2016Doreza mbrojtëse kimikateve dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 5: Terminologjia dhe kërkesat e performancës për rreziqet ndaj mikroorganizmave (ISO 374-5:2016)
ISO 10651-3:1997Ventilatorë pulmonarë (për mushkëritë) - Pjesa 3: Kërkesat e veçanta për ventilatorët e urgjencës dhe ato të transportit 
SSH EN ISO 10651-4:2009Ventilatorë pulmonarë(për mushkëritë) - Pjesa 4: Kërkesat e veçanta për aparatet e reanimacionit për rigjallërim që vihen në punë nga operatori
SSH ISO 10651-5:2006Ventilatorë të mushkërive për përdorim mjekësor - Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore - Pjesa 5: Aparatet e emergjencës në reanimacion me fuqi rigjallërimi
ISO 10993-1:2018Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe testimi në kuadër të menaxhimit të rrezikut
SSH EN ISO 13485:2016Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
SSH EN ISO 13688:2013Veshje mbrojtëse - Kërkesa të përgjithshme (ISO 13688:2013)
ISO 17510:2015Pajisje mjekësore - Terapia e frymëmarrjes - Maska dhe pajisje shtesë për aplikim
SSH EN ISO 18082:2014/A1:2017Pajisje respiratore dhe anestezie - Përmasat e lidhëses vidhosëse të pa ndryshueshme (NIST) për bashkues me presion të ulët të gazrave mjekësore - Amendamenti 1 (ISO 18082:2014/Amd 1:2017)
SSH ISO 18562-1:2017Vlerësimi i biokompatibilitetit (pajtueshmërisë) të rrugëve të frymëmarrjes në zbatimet e kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Vlerësimi dhe testimi i procesit të menaxhimit të riskut
SSH ISO 18562-2:2017Vlerësimi i biokompatibilitetit (pajtueshmërisë) të rrugëve të frymëmarrjes në zbatimet e kujdesit shëndetësor - Pjesa 2: Testet për emetimet e grimcave

 

Standardet Shqiptare falas në vazhdim...