dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Copyright © – E drejta e riprodhimit

Të gjitha të drejtat mbi publikimet e DPS janë të rezervuara. Ato mbrohen nga legjislacioni në fuqi mbi të drejtën e autorit dhe të riprodhimit. Për këtë arësye dhe me përjashtim kur specifikohet ndryshe asnjë pjesë e një publikimi të DPS nuk mund të riprodhohet apo të përdoret në ndonjë formë ose mënyrë, elektronike ose mekanike, duke përfshirë fotokopjimin, mikrofilmimin, skanimin pa lejen më parë me shkrim nga DPS.

Kërkesat duhen adresuar në:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Adresa: Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3,

1024 – Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 (0) 4 222 62 55 / 223 48 54

Fax: +355 (0) 4 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al