dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 13
 

Notifikime

Notifikimi në CEN

DPS notifikon në Komitetin Evropian për Standardizimin (CEN), të gjithë listën e standardeve EN të adoptuara si standarde shqiptare, për fushat që mbulohen nga CEN.

 

Notifikimi në CENELEC

DPS, bën çdo 6 muaj pranë Komitetit Evropian të Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC), njoftimin e punës së kryer në lidhje me adoptimin e standardeve europiane EN të adoptuara si standarde shqiptare (SSH), për fushat që mbulohen nga CENELEC.

 

Notifikimi në ISO/IEC

DPS notifikon në Sekretariatin e ISO/IEC, dy herë në vit, programin e saj të punës, duke zbatuar në këtë mënyrë parimin e transparencës sipas Marrëveshjes së WTO/TBT – Aneksi 3 i saj “Kodi i Praktikës së Mirë për hartimin, adoptimin, miratimin dhe zbatimin e standardeve”. Programi i punës përmban të gjitha standardet që do të adoptohen brenda një periudhe 6 mujore të vitit.

 

Notifikimi i Rregullave Teknike

DPS notifikon tek antarët e OBT-s, përmes Sekretariatit të OBT-s, projekt rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti, si dhe shkëmben informacionin e kërkuar nga anëtarët në lidhje me sa më lart.

 

Notifikimi në kuadër të CEFTA-s

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Projektligji mbi produktet prej metalesh të çmuara”. Ky standard 14 faqësh, përcakton kërkesat lidhur me: shkallën e pastërtisë së produkteve që përbëhen nga metale të çmuara, agjentët ngjitës, veshjet e metaleve të tjera të çmuara, pjesët e metaleve jo të çmuara dhe pjesët jo metalike. Gjithashtu përcakton: kushtet dhe mënyrën e vlerësimit të përputhshmërisë së produkteve të metaleve të çmuara dhe njohjen e markave të huaja tregtare; përcakton detyrimin për të paguar tarifën për veprimet që ndërmerren në këtë kuadër dhe aktet e nxjerra gjatë procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë.

 

Në objektiv është harmonizimi me dispozitat e Ligjit mbi “Mbikëqyrjen e Inspektimeve” ("Official Gazette of RS", Nr. 36/15, 44/18 dhe 95/18), si dhe përqasja me Konventën “Mbi kontrollin dhe certifikimin e produkteve prej metalesh të çmuara”. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 21/06/2019.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullorja mbi cilësinë e mishit, mishit gjysmë të gatshëm dhe produkteve të tjera të mishit”. Ky standard 47 faqësh, përcakton kushtet lidhur me cilësinë e mishit të grirë; përgatitjen e mishit dhe produkteve të tij, që lidhen me klasifikimin, kategorizimin dhe emrin e produktit; kontrollet fizike, kimike, fiziko-kimike, si dhe përbërjen e produkteve; metodat për të testuar cilësinë; procedurat teknologjike të aplikuara në prodhim; paketimin dhe etiketimin e produkteve.

 

Në objektiv është harmonizimi me dispozitat e Rregullores mbi Etiketimin, Prezantimin dhe Reklamimin e Produkteve Ushqimore dhe me amendamentet mbi Rregulloren (EC) nr. 853/2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 29 prill 2004, e cila përcakton rregullat specifike të higjienës për produktet ushqimore. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 15/05/2019.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullorja mbi kërkesat teknike të shtesave për beton, llakut për beton, llaçit dhe bujakave për kabllot parandemëse”. Ky standard 27 faqësh, përcakton klasifikimin e shtesave për beton, kërkesat teknike mbi shtesat, deklarimin e performancës dhe udhëzimeve teknike, procedurën e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës, treguesit e konformitetit dhe shenjimit. 

 

Në objektiv është harmonizimi me Rregulloren (EU) Nr 305/2011 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e cila përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve ndërtimore. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 24.04.2019.

 

Ky njoftim bëhet për të sensibilizuar operatorët ekonomikë, që mund të kenë interesa tregtare me këtë vend për këto produkte, të jenë në dijeni dhe të japin komentet e tyre, nëse kanë. Këto komente duhen të adresohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit, e cila me ligj është pika e kontaktit sa i përket shkëmbimit të informacionit për standardet dhe rregullat teknike.

 

Të gjitha komentet dhe/ose sugjerimet, lutem adresojini në:

 

Dea Nini

 

Specialiste 


  
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT, Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve

 

Tel:  +355 (0) 4 222 62 55

 

Fax: +355 (0) 4 224 71 77

 

E-mail: Dea.Nini@dps.gov.al

 

Web: www.dps.gov.al