dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Bordi Drejtues

Bordi Drejtues i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, është një nga organet drejtuese të këtij institucioni, misioni i të cilit është sigurimi i transparencës dhe paanshmërisë ndërmjet palëve të interesuara në procesin e vendim-marrjes së standardizimit dhe ruajtja e barazisë të secilës palë në këtë proces.

Pas një pune të gjatë përgatitore në aspektin ligjor - bazuar në VKM Nr. 433 , datë 05.05.2010 dhe Rregulloren e funksionimit dhe veprimtarisë së Bordit Drejtues të DPS-së miratuar nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës - më datë 09.12.2010, u bë konstituimi i këtij Bordi.

Bordi Drejtues përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët janë përfaqësues të palëve të interesuara në procesin e standardizimit, respektivisht biznesi, qeveria, konsumatori, akademia. Ky përfaqësim është i tillë, që interesat e palëve të jenë të balancuara, ku e drejta për të propozuar, për t'u informuar dhe për të vendosur të jetë e baraspeshuar ndërmjet palëve.

Bordi Drejtues i DPS mblidhet dy herë në vit. Mbledhjet thirren dhe kryesohen nga Kryetari. Drejtori i Përgjithshëm dhe Drejtorët e Departamenteve të DPS-së, marrin pjesë në mbledhjet e Bordit Drejtues pa të drejtë vote.

Kryetar i Bordit Drejtues është zoti Edmond SheshiAdministrator të NETRDA - Tiranë.

 Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2018 më datë 9 Shkurt, në ambientet e DPS-së. Pjesëmarrja ishte e mjaftueshme, (kuorumi i nevojshëm, bazuar në VKM 433/2010 “Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit”).

Mbledhja u drejtua fillimisht nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS, Z. Riza Hasanaj, i cili hapi mbledhjen, duke e drejtuar atë sipas rendit të ditës të miratuar nga të gjithë anëtarët.

Për më tepër

Anëtarët e Bordit Drejtues

Edmond SHESHI

Drejtor Ekzekutiv NETRDA, Tiranë 

Stilian HABIBI

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

Drejtor i Metrologjisë Shkencore dhe Industriale

Klotilda NEZIRI

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Drejtor - Drejtoria e Tregut të Brendshëm

Agim BUFI – Konfindustria Shqiptare


Fatmir HOXHAJ

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Drejtor - Drejtoria e e Administrimit të Pronës Shtetërore

 

Armond HALEBI

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit

Drejtor i Përgjithshëm

Arben SHKODRA

Nënkryetar - Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Nelsi GEGA

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë – MIE

 

Edi FERO 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Drejtor - Drejtoria Veterinare

Hajredin Toca

Shoqata e Konsumatorit Shqiptar

Administrator

Elfrida SHEHU

Zv-Rektore - Universiteti Politeknik i Tiranës