dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN ISO/IEC 17000

 

  Akreditimi dhe certifikimi

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17000:2004

  28 fq.

  3748 lekë

  (al, en, fr, de)

Vlerësim i konformitetit -- Fjalor dhe parime të përgjithshme(shqip) (ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)

Conformity assessment -- Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17011:2004

  32 fq.

  3986 lekë

  (al, en, fr, de)

Kërkesa të përgjithshme për organizmat e akreditimit të cilat kryejnë akreditimin e organizmave të vlerësimit të konformitetit (ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004)

Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17020:2012

  20 fq.

  3094 lekë

  (en, fr, de)

Kriteret e përgjithshme për funksionimin e tipeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektimin (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004)

General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17024:2003

  20 fq.

  3094 lekë

  (al, en, fr, de)

Vlerësimimi konformitetit - Kërkesa të përgjithshme për trupa që bëjnë çertifikimin e personave (ISO/IEC 17024:2003; EN ISO/IEC 17024:2003)

Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2003; EN ISO/IEC 17024:2003)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17025:2007

  48 fq.

  4938 lekë

  (al, en, fr, de)

Kërkesa të përgjithshme për kopetencën e laboratorëve të provave dhe të kalibrimit

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17050-1:2010

  11 fq.

  2261 lekë

  (en, fr, de)

Vlerësimi i konformitetit – Deklarata e konformitetit që lëshohet nga furnizuesi – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004; EN ISO/IEC 17050-1:2004)

 

 

 

 

  S SH EN ISO/IEC 17050-2:2004

  4 fq.

  1368 lekë

  (en, fr, de)

Vlerësimi i konformitetit - Deklarimi i konformitetit nga ana e furnizuesit - Pjesa 2: Dokumentet mbështetëse

Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004; EN ISO/IEC 17050-2:2004)