dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organizmi Kombëtar i Standardizimit në Shqipëri. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në Organizmat Evropiane e Ndërkombëtare të Standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare (SSH).

DPS është Autoriteti Kombëtar i Notifikimit dhe Pika Kombëtare e Referimit në OBT për standardet, rregullat teknike dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti.

Bordi Drejtues i DPS

Bordi Drejtues i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, është një nga organet drejtuese të këtij institucioni, misioni i të cilit është sigurimi i transparencës dhe paanshmërisë ndërmjet palëve të interesuara në procesin e vendim-marrjes së standardizimit dhe ruajtja e barazisë së secilës palë në këtë proces.

Bordi Drejtues përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët janë përfaqësues të palëve të interesuara në procesin e standardizimit, respektivisht biznesi, qeveria, konsumatori, akademia. Ky përfaqësim është i tillë, që interesat e palëve të jenë të balancuara, ku e drejta për të propozuar, për t'u informuar dhe për të vendosur të jetë e barazpeshuar ndërmjet palëve.

Bordi Teknik i DPS

Menaxhimi i punës teknike të standardizimit kryhet nga Bordi Teknik. Ky organ teknik mblidhet minimalisht 2 herë në vit për të shqyrtuar, konsultuar dhe marrë vendimin përfundimtar në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me organizimin, koordinimin dhe planifikimin e punës për standardizimin.

Në Bordin Teknik (BT) marrin pjesë përfaqësues nga palët e interesuara për standardizimin, të cilët kontribuojnë vullnetarisht me ekspertizë teknike në këtë proces. Miratimi i anëtarëve bëhet nga Bordi Drejtues me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të DPS-së në cilësinë e kryetarit të BT.

                                   

Komitetet Teknike (KT) të standardizimit

Komitetet Teknike (KT) të standardizimit janë organizmat e punës së DPS-së dhe aktivizohen për fusha të caktuara të standardizimit. Pjesëmarrja në KT është vullnetare, e hapur për të gjitha palët e interesuara. Anëtarët e këtyre organizmave propozohen dhe miratohen nga Bordi Teknik në përputhje me kërkesat e specifikuara në rregulloren përkatëse.

DPS-ja bashkëpunon me rreth 200 ekspertë, me përvojë të fushave të ndryshme, të cilët vijnë nga sektori privat dhe shtetëror, Institucione Shkencore, Administrata Publike, Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, Shoqata Prodhuesish dhe Konsumatori, Universitetet, etj., që sjellin drejtpërdrejtë mendimet e palëve që përfaqësojnë, gjatë procesit të hartimit dhe miratimit të standardeve.

Forumi Kombëtar i Standardizimit

Bazuar po në Ligjin nr. 10384 - “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9870, datë 02.04.2008 “Për Standardizimin””, pranë DPS-së është ngritur Forumi Kombëtar i Standardizimit (FKS).

Çdo person fizik dhe/ose juridik që ushtron veprimtari në Republikën e Shqipërisë mund të bëhet anëtar i këtij forumi.

Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e FKS-së e ka miratuar Bordi Drejtues. Në Rregullore përcaktohen llojet e anëtarësimit, aplikimi dhe pranimi i anëtarësimit, kuotat/tarifat e anëtarësimit, të drejtat dhe detyrimet etj.

Mendimi Publik

Në kuadrin e transparencës, gjithëpërfshirjes dhe konsensusit, DPS-ja publikon në Buletinin Informativ Periodik të Standardeve të gjitha projekt-standardet e parashikuara për adoptim nga Komitetet Teknike (KT) të ndryshme, aktive. Kjo listë vihet në dispozicion në format elektronik në faqen e Internetit të DPS-së (ose dërgohet me postë elektronike tek palët e interesuara) dhe format i printuar në ambientet e saj.

Për një periudhë 60 ditore KT-të qëndrojnë në pritje të komenteve mbi projekt-standardet në mënyrë që miratimi i tyre të përputhet me interesin kombëtar. Komentet mund të dërgohen përmes postës elektronike ose faqes së DPS-së.