dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

 

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull:“Draft-ligj mbi metrologjinë”. 

 

Ky standard 24 faqësh, rregullon aspekte të metrologjisë, njësive matëse të njohura me ligj dhe standardeve të kësaj fushe në Republikën Serbe. Gjithashtu rregullon aspekte të aplikueshmërisë së këtyre rregullave teknike në treg, përdorimin e instrumentave matëse, vlerësimin e përputhshmërisë së instrumentave matëse me kërkesat e përcaktuara, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me metrologjinë. 

 

Në objektiv është harmonizimi i kuadrit ligjor me dispozitat e Ligjit mbi Mbikëqyrjen e Inspektimit, si dhe harmonizimi me parashikimet e Ligjit mbi Procedurat e Përgjithshme Administrative .

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 19.07.2019.

 

Të gjitha komentet dhe/ose sugjerimet, lutem adresojini në:

 

Dea Nini

 

Specialiste

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT, Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve

 

Tel:  +355 (0) 4 222 62 55

 

Fax: +355 (0) 4 224 71 77

 

E-mail: Dea.Nini@dps.gov.al

 

Web: www.dps.gov.alShto koment