dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

 

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rrregullore mbi kërkesat teknike të agregateve të gurit she shkëmbit për beton dhe asfalt”.

 

Ky standard 26 faqësh, konsiston në fushëveprimin, llojin e produktit të ndërtimit, kuptimin e përkufizimeve të caktuara, kërkesat teknike për lëndët e para për prodhimin e agregatit, kërkesat teknike për agregatin natyror, kërkesat teknike për agregatin e prodhuar dhe ricikluar, vendosjen e markës së konformitetit, procedurën e vlerësimit dhe verifikimit të cilësisë së performancës.

 

Në objektiv është harmonizimi me korpusin e legjislacionit të Bashkimit Europian në fushën respektive. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 29-11-2019.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore për kërkesat teknike mbi njësitë e muraturës së argjilës, njësitë e muraturave silikate të kalciumit dhe blloqeve të baltës për sistemet e dyshemeve me rreze dhe blloqe”.

 

Ky standard 9 faqësh, përbëhet nga 16 artikuj ku përcaktohet: fushëveprimi, lloji i produktit të ndërtimit për të cilin zbatohet Rregullorja, përdorimi i synuar, karakteristikat thelbësore, procedura e vlerësimit dhe verifikimi i cilësisë së performancës, kontrolli i prodhimit të fabrikës, mënyra e marrjes së mostrave, metodat e provës lidhur me karakteristikat thelbësore, llojet e dokumenteve për vlerësimin dhe verifikimin e performancës.  

 

Rregullorja në fjalë përcakton kërkesat teknike për njësitë e muraturës së argjilës, njësitë e muraturave të silikatit të kalciumit dhe blloqeve të baltës për sistemet e dyshemeve me rreze dhe blloqe, në përputhje me standardet e harmonizuara që mbulojnë këtë fushë.

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 28-11-2019.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore mbi kërkesat teknike për pllakat dhe pajisjet për mbulim me baltë, pllakat për çatitë e çimentos dhe pajisjet për mbulimin e çative dhe veshjen e mureve”.

 

Ky standard 5 faqësh, zbatohet  për realizimin e pllakave dhe montimin e çative prej balte, duke dhënë specifikime në lidhje me karakteristikat thelbësore, procedurën e vlerësimit dhe verifikimin e cilësisë së performancës, kontrollin e jashtëm të prodhimit të fabrikuar, si dhe lidhur me metodat e provës.

 

Në objektiv është harmonizimi me korpusin e legjislacionit të Bashkimit Europian në fushën respektive.

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 28-11-2019.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore mbi kërkesat teknike për pllakat e qeramikës”.

 

Ky standard 7 faqësh, zbatohet  për klasifikimin e pllakave të qeramikës, karakteristikat thelbësore në lidhje me kërkesat për punimet ndërtimore, kërkesat që duhet të plotësojnë pllakat e qeramikës, metodat e proves, procedurat e vlerësimit dhe verifikimin e cilësisë së performancës, shpeshtësinë e kontrolleve testuese, si dhe për procedurën e marrjes së mostrave.

 

Në objektiv është harmonizimi me korpusin e legjislacionit të Bashkimit Europian në fushën respektive. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 28-11-2019.

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

 

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4)  222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al

 Shto koment