dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.01.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kërkesës biokimike të Oksigjenit pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtimin e aliltiuresë (ISO 5815-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2018)
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i parametrave të përzgjedhur nëpërmjet sistemeve analitike diskrete - Pjesa 1: Amoniumi, nitratet, nitritet, kloruret, ortofosfatet, sulfatet dhe silikatet me anë të detektimit fotometrik
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i karbonit organik të përgjithshëm (TOC), karbonit organik të tretshëm (DOC), azotit të lidhur të përgjithshëm (TNb) dhe azotit të lidhur të tretshëm (DNb) pas djegies oksiduese katalitike në temperaturë të lartë
Anglisht
Publikuar 
18.07.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorit të lirë dhe klorit të përgjithshëm - Pjesa 2: Metoda kolorimetrike që përdor N.N - dietil - 1.4 fenildiaminë, për qëllime të kontrollit rutinë
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i perkloratit të tretur - Metoda duke përdorur kromatografinë jonike ( IC) (ISO 19340:2017)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i komponimeve organike flurore në ujë - Metoda duke përdorur mikro-ekstraktimin në fazë të ngurtë (HS-SPME) e ndjekur nga metoda spektrometrisë në masë me gazkromatografi (GC-MS) (ISO 17943:2016)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Aplikimi i metodës të spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-MS) - Pjesa 2: Përcaktimi i elementëve të përzgjedhur duke përfshirë izotopet e uraniumit (ISO 17294-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të polikloruar me zinxhir të shkurtër (SCCPs) në sedimente, ujëra të zeza dhe në grimca në suspension - Metoda duke përdorur spektrometrinë në masë (GC-MS) dhe jonizimin negativ për kapjen e elektroneve (ECNI) (ISO 18635:2016)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Udhëzues për vlefshmërinë e metodave analitike fiziko-kimike
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i difenil-etereve poli-bromike selektive (PBDE) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i pesticideve klor-organike (OCP) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike policiklike (PAH) në mostrat e të gjithë ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe e kombinuar me metodën gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i tributilit të kallajit (TBT) në mostrat e ujit - Metoda me përdorimin e ekstraktimit në fazë të ngurtë (SPE) me disqe (SPE) dhe gazkromatografinë me mas spektrometri katërpolare të trefishtë
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i bromateve të tretëshme - Metoda me kromatografinë jonike (IC) dhe reaksionin post kolonë (PCR) (ISO 11206:2011)
Anglisht
Shfuqizuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2012)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i agjentëve të përzgjedhur të impianteve të trajtimit dhe produkteve biocide - Metoda duke përdorur fazën e ngurtë të mikroekstraktimit (SPME) e ndjekur nga metoda gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) (ISO 27108:2010)
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lire duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 1: Metoda me përdorim te analizat me injeksion në rrjedhje (FIA) (ISO 14403-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lirë duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 2: Metoda me përdorimin e analizës me rrjedhje të vazhduar (CFA) (ISO 14403-2:2012)

126 të gjetura, faqe 1 nga 7        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7