dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 62198:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 94
Çmimi: 6545 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 62198:2014   CLC/SR 56


Printo


Titulli në shqip

Menaxhimi i rrezikut në projekte - Udhëzime për zbatim

Titulli në anglisht

Managing risk in projects - Application guidelines

Qëllimi në shqip

IEC 62198:2013 jep udhëzime të përgjithshme dhe në parim për menaxhimin e rrezikut dhe pasiguritë në projekte. Në veçanti ai përshkruan një lidhje sistematike të menaxhimit të riskut në projekte bazuar në ISO 31000, Menaxhimi i rrezikut - Parimet dhe rekomandime. Udhëzimi është dhënë mbi parimet për menaxhimin e rrezikut në projekte, struktura dhe kërkesat organizative për implementimin e menaxhimit të rrezikut dhe proçesi për administrimin e menaxhimit efektiv të rrezikut. Ky standard nuk është parashikuar për qëllim çertifikimi. Ky botim i dytë anullon dhe zëvendëson botimin e parë, të publikuar në 2001 dhe konsiston në një rishikim teknik. Ky botim përfshin ndryshimet teknike kryesore të mëposhtëme në lidhje me botimin e mëparshëm: - ristrukturim dhe rishkruajtje në pjesën më të madhe të versionit të pare; - Tani renditja sipas ISO 31000, Menaxhimi i rrezikut - Parimet dhe rekomandime. Fjalë kyç: Menaxhimi i rrezikut dhe pasiguria, ISO 31000

Qëllimi në anglisht

IEC 62198:2013 provides principles and generic guidelines on managing risk and uncertainty in projects. In particular it describes a systematic approach to managing risk in projects based on ISO 31000, Risk management - Principles and guidelines. Guidance is provided on the principles for managing risk in projects, the framework and organizational requirements for implementing risk management and the process for conducting effective risk management. This standard is not intended for the purpose of certification. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2001, and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - major restructure and rewrite of the first version; - now aligned with ISO 31000, Risk management - Principles and guidelines. Key words: managing risk and uncertainty, ISO 31000

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.