dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN ISO 22311:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 22311:2014   CEN/TC 391


Printo


Titulli në shqip

Siguria shoqërore - Video- mbikqyrja - Ndërveprimi i eksportit

Titulli në anglisht

Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012)

Qëllimi në shqip

Ky standard ndërkombëtar është kryesisht për qëllime shoqërore të sigurisë dhe specifikon një skedar format të prodhimit të përbashkët që mund të nxirret nga sistemet e mbledhjes së përmbajtjeve të video-mbikëqyrjes (makina të vetme ose sisteme në shkallë të madhe) nga një media ruajtese e te dhënave te shkëmbyeshëm ose nëpërmjet një rrjeti që lejon perdoruesit fundore të hynë në përmbajtjen e video mbikqyrjes dixhitale dhe të kryejnë përpunimin e tyre të nevojshëm. Mjetet e shkëmbimit nuk janë pjesë e këtij standardi ndërkombëtar. Ky skedar format i prodhimit të përbashkët mbështetet në një kombinim të disa standardeve teknike që individualisht nuk janë kufizues të mjaftueshme për të siguruar ndërveprimin e kërkuar. Këto standarde referohen zyrtarisht për të shmangur dublimet ose divergjencën. Kur është e përshtatshme për të përmirësuar ndërveprimin, janë caktuar nënkategori ose një numër i kufizuar vetëm i këtyre standardeve Meqenëse regjistrimi video-mbikqyrjes shpesh përfshin regjistrime të marra nga qytetarët, kërkesat në lidhje me jetën private, përdorimi i regjistrimeve dhe dispozicioni i tyre gjithashtu konsiderohen. Në bazë të standardeve teknike të përmendura më lartë, komponentët e mëposhtëm format janë të mbuluara: — Video; — Audio; — Metadata: — Përshkrues (vend, identifikues, kamera, etj.) — Dinamik (data, koha ,pan, tilt, zoom, identifikim, rezultate etj. — Encapsulation/ paketimit për dosjen e prodhimit; — Te dhena/ siguria e qasjes dhe integriteti; — Dispozitat për jetën private; — Të dhëna informuese në lidhje me prezantimin për përdoruesit

Qëllimi në anglisht

This International Standard is mainly for societal security purposes and specifies a common output file format that can be extracted from the video-surveillance contents collection systems (stand alone machines or large scale systems) by an exchangeable data storage media or through a network to allow end-users to access digital video-surveillance contents and perform their necessary processing. The means of exchange are not part of this International Standard. This common output file format relies on a combination of several technical standards that individually are not restrictive enough to provide the requested interoperability. These standards are formally referenced to avoid duplications or divergence. When appropriate to improve the interoperability, subsets or a limited number only of these standards are called. Since video-surveillance recording often includes taking records of citizens, requirements relating to privacy, use of the records and their disposal are also considered. Based on the above mentioned technical standards, the following format components are covered: — Video; — Audio; — Metadata: — Descriptive (location, camera identifier, etc.) — Dynamic (date, time, pan, tilt, zoom, identification results, etc.) — Encapsulation/packaging for the output file; — Data/access security and integrity; — Provisions for privacy; — Informative data regarding the presentation to users.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.