dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN ISO 22313:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 22313:2014   CEN/TC 391


Printo


Titulli në shqip

Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Udhëzues

Titulli në anglisht

Societal security - Business continuity management systems - Guidance (ISO 22313:2012)

Qëllimi në shqip

Ky standard ndërkombëtar për sistemet e menaxhimit në vazhdimësi të biznesit ofron udhëzime bazuar në praktikat e mira ndërkombëtare për planifikimin, krijimin, zbatimin, operativ, monitorimint, që shqyrton, ruajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të dokumentuar që mundëson organizatat të përgatiten për tju përgjigjur dhe të rimëkëmben nga incidentet përçarës kur ata lindin. Nuk është qëllimi i këtij standardi ndërkombëtar të përfshijë uniformitetin në strukturën e një BCMS por për një organizatë për të hartuar një BCMS që është e përshtatshme për nevojat e saj dhe që plotëson kërkesat e palëve të interesuara të saj. Këto nevoja janë formuar nga kërkesat ligjore, rregullative, organizative dhe industrisë, produktet dhe shërbimet, proceset e punësuar, mjedisin në të cilën vepron, madhësinë dhe strukturën e organizatës dhe kërkesat e palëve të interesuara të saj. Ky standard ndërkombëtar është i përgjithshëm dhe i zbatueshëm për të gjitha madhësitë dhe llojet e organizatave, duke përfshirë organizatat e mëdha, të mesme dhe të vogla që veprojnë në sektorët industrial, komercial, publik dhe jo-fitimprurës që dëshirojnë të: a) të krijojë, të zbatojë, të mbajë dhe të përmirësojë një BCMS; b) të sigurojë konformitetin me politikën vazhdimësisë të biznesit të organizatës; ose c) të bëjë një vetëvendosje dhe vetë-deklarim të përputhshmërisë me këtë standard ndërkombëtar. Ky standard ndërkombëtar nuk mund të përdoret për të vlerësuar aftësinë e institucionit për të plotësuar nevojat e veta të vazhdimësisë së biznesit, as nevojat e çdo konsumatori, ligjore ose rregullatore. Organizatat që dëshirojnë për të bërë këtë mund të përdorin kërkesat e ISO 22301 për të demonstruar konformitetin ndaj të tjerëve ose të kërkojë vërtetimin e BCMS të saj nga një organ çertifikues palë e tretë e akredituar

Qëllimi në anglisht

This International Standard for business continuity management systems provides guidance based on good international practice for planning, establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and continually improving a documented management system that enables organizations to prepare for, respond to and recover from disruptive incidents when they arise. It is not the intent of this International Standard to imply uniformity in the structure of a BCMS but for an organization to design a BCMS that is appropriate to its needs and that meets the requirements of its interested parties. These needs are shaped by legal, regulatory, organizational and industry requirements, the products and services, the processes employed, the environment in which it operates, the size and structure of the organization and the requirements of its interested parties. This International Standard is generic and applicable to all sizes and types of organizations, including large, medium and small organizations operating in industrial, commercial, public and not-for-profit sectors that wish to: a) establish, implement, maintain and improve a BCMS; b) ensure conformance with the organization’s business continuity policy; or c) make a self-determination and self-declaration of compliance with this International Standard. This International Standard cannot be used to assess an organization’s ability to meet its own business continuity needs, nor any customer, legal or regulatory needs. Organizations wishing to do so can use the ISO 22301 requirements to demonstrate conformance to others or seek certification of its BCMS by an accredited third party certification body.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.