dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 81-72:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 49
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 81-72:2015   CEN/TC 10


Printo


Titulli në shqip

Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 72: Ashensorët e zjarrfiksave

Titulli në anglisht

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

Qëllimi në shqip

1.1 Ky standart europian percakton kërkesat shtesë ose të devijuara të N 81-20 për ashensorët e rinj të pasagjerëve dhe ashensorët për mallrave e pasagjerëve, të cilët mund të përdoren për qëllime zjarrfikëse dhe evakuimit nën kontroll in e zjarrfikësit. 1.2 Ky standart europian zbatohet, kur plotësohen kushtet e mëposhtme: - mekanizmi dhe performance e ashensorit janë të projektuara për të kufizuar depërtimin e zjarrit, ngrohjes dhe tymit në kafazin e ashensorit, hapësirat e makinerisë dhe zonat e sigurisë; - projekti i ndërtimit e kufizon rrjedhjen e ujit në kafazin e ashensorit; - ashensori zjarrfikës nuk është një rrugë shpëtimi, si shkallët; - kafazi i ashensorit dhe mjedisi i ashensorit janë të mbrojtura nga zjarr të paktën në të njëjtin nivel si struktura e ndërtimit; - furnizimi me energji elektrike është i sigurt dhe i besueshëm; - kablloja elektrike duke siguruar energjinë elektrike në ashensor është e mbrojtur nga zjarri në të njëjtin nivel si në strukturën e kafazit të ashensorit; - është zbatuar një mirëmbajtje e përshtatshme dhe plan verifikimi . 1.3 Ky standart europian nuk përfshin: - përdorimin e ashensorëve me kafaze të mbyllura pjesërisht për përdorim si ashensorë zjarrfikës; - ashensorët e instaluar në ndërtesa të reja ose ekzistuese, të cilat nuk janë të përfshira në strukturën e ndërtimit rezistente ndaj zjarrit; - modifikimin e rëndësishëm për ashensorët ekzistues. 1.4 Ky standart europian nuk përcakton: - numrin e ashensorëve zjarrfikës dhe dyshemetë që t'i shërbejnë gjatë operacioneve të zjarrfikësve; - madhësinë e zonës (ve)së sigurisë; - përdorimin e përveç platformës më të lartë të një ashensori me shumë platforma për operacione zjarrfikëse. 1.5 Ky evropiane merret me rreziqe të rëndësishme, situata të rrezikshme dhe ngjarje të rëndësishme të ashensorëve zjarrfikës (si të listuara në pikën 4) kur ato janë përdorur si qëllim dhe sipas kushteve të parashikuara nga instaluesi. 1.6 Rreziqet e mëposhtme të rëndësishme nuk janë trajtuar në këtë standard dhe janë supozuar të adresohen nga projektuesi i ndërtimit: - nuk ka mjaftueshëm apo ashensorë zjarrfikës të vendosur saktë të lëvizin zjarrfikësit lart në ndërtesë; - një zjarr në kafazin e ashensorit zjarrfikës, zona e sigurisërë, hapësira e makinerisë apo makina; - Mungesa e shenjave të identifikimit të katit të ndërtesës në çdo kat; - Menaxhimi i ujit nuk është duke funksionuar si duhet.

Qëllimi në anglisht

1.1 This European Standard specifies the additional or deviating requirements to EN 81-20 for new passenger and goods passenger lifts, which may be used for firefighting and evacuation purposes under firefighters control. 1.2 This European Standard applies, when the following conditions are fulfilled: - the lift well and the lift environment are designed to restrict the ingress of fire, heat and smoke to the lift well, machinery spaces and safe areas; - the building design limits the flow of water into the lift well; - the firefighters lift is not an escape route, such as staircases; - the lift well and the lift environment are fire protected for at least to the same level as the building structure; - the power supply is secure and reliable; - the electrical cable providing power to the lift is fire protected to the same fire protection level as given to the lift well structure; - a suitable maintenance and verification plan is implemented. 1.3 This European Standard does not cover: - the use of lifts with partially enclosed wells for use as firefighters lifts; - lifts installed in new or existing buildings, which are not included in fire resisting building structure; - important modification to existing lifts. 1.4 This European Standard does not define: - the number of firefighters lifts and the floors to be served during firefighting operations; - size of safe area(s); - the use of other than the highest deck of a multi deck lift for firefighting operations. 1.5 This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to firefighters lifts (as listed in Clause 4) when they are used as intended and under the conditions as foreseen by the installer. 1.6 The following significant hazards are not dealt with in this standard and are assumed to be addressed by the building designer: - not having enough or correctly located firefighters lifts to move the firefighters up the building; - a fire in the firefighters lift well, safe area, machinery space or car; - the absence of building floor identification signs at any floor; - water management is not operating correctly.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 81-72:2003 withdrawn SSH EN 81-72:2015 - 25.09.2015


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarmi në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Projekt 
 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Shfuqizuar 
24.06.2010 
218 fq.
PDF
8925 lek 
Rregulla të sigurisë për konstruktimin dhe instalimin e ashensorëve - Pjesa 1: Ashensorët elektrikë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1999 
112 fq.
PDF
7021 lek 
Rregulla te sigurise për ndertimin dhe instalimin e ashensoreve dhe ngritesve te ngarkesave - Ashensoret elektrike
Anglisht
Shfuqizuar 
23.09.2010 
227 fq.
PDF
8925 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Pjesa 2: Ashensorët hidraulikë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1999 
143 fq.
PDF
7497 lek 
Rregulla te sigurise për ndertimin dhe instalimin e ashensoreve dhe ngritesve te ngarkesave - Pjesa 2: Ashensoret hidraulike
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
165 fq.
PDF
8330 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh për mallra dhe për pasagjer
Anglisht
Shfuqizuar 
23.09.2010 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 21: Ashensorë të rinj për pasagjer dhe për mallra në ndërtesat ekzistuese
Anglisht
Shfuqizuar 
08.04.2013 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 21: Ashensorë të rinj për pasagjerë dhe ashensorë të mallrave shoqëruar me pasagjer në ndërtesat ekzistuese
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 21: Ashensorë të rinj për pasagjerë dhe ashensorë të mallrave shoqëruar me pasagjer në ndërtesat ekzistuese
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
217 fq.
PDF
8925 lek 
Rregulla sigurie për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 22: Ashensorë elektrik me rrugë të pjerrët
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarm në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
97 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla sigurie per konstruktimin dhe instalimin e ashensoreve - Pjesa 3: Ashensoret elektrike dhe hidraulike te sherbimit
Anglisht
Publikuar 
23.09.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Rregulla sigurie për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Pjesa 3: Ashensorët elektrik dhe hidraulik të shërbimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla sigurie per konstruktimin dhe instalimin e ashensoreve - Pjesa 3: Ashensoret elektrike dhe hidraulike te sherbimit
Anglisht
Publikuar 
04.04.2011 
152 fq.
PDF
8330 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 31: Mallra të pranueshëm vetëm për ashensorë
Anglisht
Publikuar 
23.06.2009 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë special për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 40:Ashensorë shkallë dhe platforma ngritëse të pjerrta per njerëz me aftësi të kufizuar
Anglisht
Publikuar 
27.10.2011 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë special për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 41: Platforma ngritëse vertikale të destinuara për përdorim nga njerëz me aftësi të kufizuar
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
63 fq.
PDF
5712 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë special për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 43: Ashensorë për vinça
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ekzaminimi dhe provat - Pjesa 58: - Prova e rezistencës ndaj zjarrit për dyert e ashensorit në kate
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ekzaminimi dhe provat - Pjesa 58: - Prova e rezistencës ndaj zjarrit për dyert e ashensorit në kate
Anglisht
Shfuqizuar 
18.10.2007 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashnsorëve - Pjesa 70: Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Afrueshmëria e ashensorëve për personat përfshirë personat me aftësi të kufizuar/inval
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve – Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 70: Mundësia e hyrjes në ashensorë për njerëzit përfshirë njerëzit me aftësi të kufizuar
Anglisht
Shfuqizuar 
09.11.2009 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe ashensorët e mallrave të udhëtarëve - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashnsorëve - Pjesa 72: Zbatimet e veçanta për ashensorët për pasagjerë dhe për prodhimet e pasagjerëve - Ashensorët e zjarrfiksave
Anglisht
Shfuqizuar 
18.10.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve për udhëtarin dhe mallrat - Pjesa 73: Sjellja e ashensorëve në rastin e zjarrit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 73: Sjellja e ashensorëve në rastin e zjarrit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe ashensorët për mallra shoqëruar me pasagjer
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 82- Rregullat për përmirësimin e mundësisë së hyrjes në ashensorët ekzistues për personat, përfshirë personat me aftësi të kufizuar