dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

DS ISO/TS 16829:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 30
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO/TS 16829:2017   ISO/TC 135/SC 3


Printo


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim - Prova e automatizuar me ultratinguj - Përzgjedhja dhe aplikimi i sistemeve

Titulli në anglisht

Non-destructive testing - Automated ultrasonic testing - Selection and application of systems

Qëllimi në shqip

Informacionet në këtë dokument u përkasin të gjitha llojeve të provave me ultratinguj në komponentët dhe strukturat e prodhuara për për saktësinë gjeometrike, për vetitë e materialeve (cilësinë ose defektet) dhe, për metodologjinë e prodhimit (p.sh. prova e saldimit). Ky dokument i lejon përdoruesit së bashku me një specifikim të klientit, ose përcaktimit të një procedure prove ose ndonjë standardi ose rregulli për të seleksionuar: - sondat me ultratinguj, sistemet e sondave dhe sensorët kontrollues; - sistemet e manipulimit duke përfshirë kontrollet; - nën-sistemet elektronike për transmetimin dhe pranimin e ultratingullit; - sistemet për ruajtjen dhe shfaqjen e të dhënave; - sistemet dhe metodat për procesin e vlerësimin e rezultateve të provës. Në lidhje me performancën e tyre, ky dokument gjithashtu përshkruan procedurat për verifikimin e performancën e sistemit të provës së përzgjedhur. Kjo perfshin - provat gjatë procesit të prodhimit të produkteve (sistemet e provës fikse), dhe - provat me sistemet celulare.

Qëllimi në anglisht

The information in this document covers all kinds of ultrasonic testing on components or complete manufactured structures for either correctness of geometry, for material properties (quality or defects), and for fabrication methodology (e.g. weld testing). This document enables the user, along with a customer specification, or a given test procedure or any standard or regulation to select: — ultrasonic probes, probe systems and controlling sensors; — manipulation systems including controls; — electronic sub-systems for the transmission and reception of ultrasound; — systems for data storage and display; — systems and methods for evaluation and assessment of test results. With regard to their performance, this document also describes procedures for the verification of the performance of the selected test system. This includes — tests during the manufacturing process of products (stationary testing systems), and — tests with mobile systems.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.