dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 16991:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 88
Çmimi: 6545 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 16991:2018   CEN/TC 319


Printo


Titulli në shqip

Kuadri i inspektimit bazuar në rrezik

Titulli në anglisht

Risk-based inspection framework

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon Kuadrin e inspektimit bazuar në Rrezik (RBIF) dhe jep udhëzime për inspektimin dhe mirëmbajtjen me rrezik (RBIM) në industritë e hidrokarbureve dhe proceseve kimike, prodhimin e energjisë dhe industritë e tjera ku RBI është i aplikueshëm. Megjithëse RBIF përfshin si inspektimin ashtu edhe mirëmbajtjen, ky dokument fokusohet kryesisht në inspektimin e bazuar në rrezik (RBI) dhe zbatueshmërinë e tij brenda kontekstit të RBIM. RBIF në këtë mënyrë mbështet përmirësimin e operacioneve dhe mirëmbajtjes, si dhe menaxhimin e integritetit të aseteve.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies the Risk-Based Inspection Framework (RBIF) and gives guidelines for Risk-Based Inspection and Maintenance (RBIM) in hydrocarbon and chemical process industries, power generation and other industries where RBI is applicable. Although RBIF encompasses both inspection and maintenance, this document focuses primarily on Risk-Based Inspection (RBI) and its applicability within the context of RBIM. The RBIF thereby supports optimization of operations and maintenance as well as asset integrity management.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.