dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 9110:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 61
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 9110:2018   ASD-STAN


Printo


Titulli në shqip

Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për organizmat e mirëmbajtjes në aviacion

Titulli në anglisht

Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations

Qëllimi në shqip

Ky dokument përfshin kërkesat e sistemit të menaxhimit të cilësisë EN ISO 9001:2015 dhe specifikon mirëmbajtjen shtesë të aviacionit civil dhe ushtarak si dhe kërkesat e vazhdueshme të industrisë së fluturimit, përkufizimet dhe shënimet. Theksohet se kërkesat e specifikuara në këtë dokument janë plotësuese (jo alternative) ndaj kërkesave ligjore të zbatueshme dhe rregullative. Nëse ekziston një konflikt ndërmjet kërkesave të këtij dokumenti dhe konsumatorit ose kërkesave ligjore ose rregullative të zbatueshme, ky i fundit do të ketë përparësi. Ky standard ndërkombëtar specifikon kërkesat për një sistem menaxhimit cilësie kur një organizatë: a) duhet të demonstrojë aftësinë e tij për të ofruar vazhdimisht produkte dhe shërbime që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve dhe, b) ka për qëllim të rrisë kënaqësinë e klientit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e sistemit dhe sigurimin e përputhshmërisë me kërkesat e konsumatorëve dhe kërkesat ligjore. Të gjitha kërkesat e këtij standardi ndërkombëtar janë të përgjithshme dhe kanë për qëllim të jenë të zbatueshme për çdo organizatë, pavarësisht nga lloji ose madhësia e saj ose nga produktet dhe shërbimet që ajo ofron. Shënim 1: Në këtë standard ndërkombëtar, termat "produkt" ose "shërbim" zbatohen vetëm për produktet dhe shërbimet e destinuara ose të kërkuara nga një klient. Shënim 2: Kërkesat ligjore dhe rregullative mund të shprehen si kërkesa ligjore.

Qëllimi në anglisht

This document includes EN ISO 9001:2015 quality management system requirements and specifies additional civil and military aviation maintenance and continuing airworthiness industry requirements, definitions and notes. It is emphasized that the requirements specified in this document are complementary (not alternative) to customer and applicable statutory and regulatory requirements. If there is a conflict between the requirements of this document and customer or applicable statutory or regulatory requirements, the latter shall take precedence. This International Standard specifies requirements for a quality management system when an organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements; and, b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements. All the requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size or the products and services it provides. NOTE 1 In this International Standard, the terms "product" or "service" only apply to products and services intended for or required by, a customer. NOTE 2 Statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Sistemet e cilësisë - Modeli për sigurimin e cilësisë e zbatueshme për organizmat e mirëmbajtjes
Anglisht
Shfuqizuar 
26.09.2011 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për organizatat e mirëmbajtjes së aviacionit
Anglisht
Publikuar 
15.06.2016 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për organizatat e mirëmbajtjes në aviacion