dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 1794-1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 32
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1794-1:2018   CEN/TC 226


Printo


Titulli në shqip

Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustike - Pjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat e qëndrueshmërisë

Titulli në anglisht

Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements

Qëllimi në shqip

Kjo Standard Europian specifikon kriteret për kategorizimin e pajisjeve të zvogëlimit të zhurmës së trafikut rrugor sipas performancës bazë mekanike nën kushtet standarde të ekspozimit, pavarësisht nga materialet e përdorura. Një varg kushtesh dhe kërkesash opsionale janë siguruar për të marrë parasysh diversitetin e gjerë të praktikës në Evropë. Aspektet individuale të performancës mbulohen veçmas në shtojcat. Konsideratat e sigurisë në rast të dëmtimit të pajisjeve për zvogëlimin e zhurmës mbulohen në EN 1794-2. Ky standard evropian mbulon sjelljen aktuale të produktit. Për të vlerësuar performancat e saj afatgjata duhet të përdoret EN 14389-2. SHËNIM Procedura e testimit e përshkruar në Shtojcën A nuk merr parasysh efektin e lodhjes.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies criteria to categorize road traffic noise reducing devices according to basic mechanical performance under standard conditions of exposure, irrespective of the materials used. A range of conditions and optional requirements is provided in order to take into account the wide diversity of practice in Europe. Individual aspects of performance are covered separately in the annexes. Safety considerations in the event of damage to noise reducing devices are covered in EN 1794-2. This European Standard covers the current behaviour of the product. In order to assess its long term performances, EN 14389-2 should be used. NOTE The test procedure described in Annex A doesn't consider the fatigue effect.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1794-1:2011 withdrawn SSH EN 1794-1:2018 - 19.10.2018


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustikePjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat për qëndrueshmëri
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2011 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustike - Pjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat e qëndrueshmërisë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustikePjesa 2: Kërkesat e përgjithëshme të sigurisë dhe mjedisit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2011 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustikePjesa 2: Kërkesat e përgjithëshme të sigurisë dhe mjedisit
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor – Përformanca jo akustike – Pjesa 3: Reagimi ndaj zjarrit - Sjellja ndaj nxehtësisë e pajisjeve të reduktimit të zhurmës dhe klasifikimi