dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

SSH IEC 63044-5-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
IEC 63044-5-1 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 23


Printo


Titulli në shqip

Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesat e EMC-së, kushtet dhe struktura e provës

Titulli në anglisht

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up

Qëllimi në shqip

IEC 63044-5-1: 2017 është një standard I familjes së produktitqë vendos nivelin minimal të performances së EMC-së për rrjetin HBES / BACS në shtesë të standardeve EMC për produktin për pajisjet HBES / BACS. Ai gjithashtu zbatohet për pajisjet e përdorura në rrjetin HBES / BACS për të cilin nuk ekziston ndonjë standard specifik EMC i produktit HBES / BACS. Përveç kësaj, ai përcakton kërkesat e EMC për ndërfaqen e pajisjeve të destinuara për t'u lidhur me rrjetin HBES / BACS. Nuk zbatohet për lidhjet me rrjetet e tjera. SHËNIM Një shembull i rrjeteve të tjera është një rrjet i dedikuar për TIK të mbuluar nga CISPR 22 dhe 23. Ky dokument ofron kërkesa të përgjithshme të performancës dhe përcaktimet e testimit. Ky dokument është i zbatueshëm (por jo i kufizuar) në • stacionet e operatorëve dhe pajisjet tjera të ndërlidhjes me sistemin njerëzor, • pajisjet për funksionet e menaxhimit, Pajisjet e kontrollit, stacionet e automatizimit dhe kontrollorët specifikë të aplikacioneve, • pajisjet në terren dhe ndërfaqet e tyre, • Kabllimi dhe ndërlidhja e pajisjeve, i përdorur brenda një rrjeti të dedikuar HBES / BACS

Qëllimi në anglisht

IEC 63044-5-1:2017 is a product family standard that sets the minimum level of EMC performance for the HBES/BACS network in addition to the product EMC standards for HBES/BACS devices. It also applies to devices used within an HBES/BACS network for which no specific HBES/BACS product EMC standard exists. In addition, it defines EMC requirements for the interface of equipment intended to be connected to an HBES/BACS network. It does not apply to interfaces to other networks. An example of other networks is a dedicated ICT network covered by CISPR 22 and 23. NOTE This document provides general performance requirements and test set-ups. This document is applicable (but not limited) to • operator stations and other human–system interface devices, • devices for management functions, • control devices, automation stations and application-specific controllers, • field devices and their interfaces, • cabling and interconnection of devices, used within a dedicated HBES/BACS network

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise banimi, tregtare dhe të industrisë së lehtë
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise industriale