dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

DS CLC/TR 50669:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 159
Çmimi: 8330 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
CLC/TR 50669:2017   CLC/SC 205A


Printo


Titulli në shqip

Rezultatet e investigimit mbi interferencën elektromagnetike në gamën e frekuencës poshtë 150 kHz

Titulli në anglisht

Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz

Qëllimi në shqip

Pas [1, 2, 3] duke qënë i proceduar me koleksionin e informacioneve përkatëse,me këtë raport teknik, informacioni i mëtejshëm është dhënë duke përfshirë: - Problemet e pasura në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike në gamën e frekuencës nga 2 kHz - 150 kHz, lidhur me EMC ndërmjet pajisjes elektrike në përgjithësi, si dhe EMC EMC ndërmjet pajisjeve/sistemeve të komunikimit jo në rrjet (NCE) dhe sistemeve të komunikimit në rrjet (MCS si një çështje e veçantë - gjendjen e dhënë të emetimevepërcatëse në rrjet, me rezultate të tjera të matjes - rastet e EMI-t dhe rezultatet e hetimeve të lidhura me to - Gjetjet e reja mbi parametrat për tu marrë parasysh kur merremi me EMC në këtë varg frekuencash, në veçanti në lidhje me - Ndikimi i reziztencës së plotë të rrjetit dhe ndryshimi i saj në kohë në më shumë ose më pak efekte ndërhyrëse të emetimeve në këtë gamë të frekuencës - sjellja e emetimeve në këtë gamë frekuence në kohë dhe rritja e nëvojës për kryerjen e matjeve gjithashtu kohore në fushë për emetimet e vlerësuara në mënyrë të krahasueshme dhe potencialin e ndërhyrjes së tyre - situata aktuale e standardizimit - nevojat për të ardhmen, në lidhje me të - Matja e emisioneve përkatëse - Investigimi i rezistencës së plotë të rrjetit / instalimeve me kalimin e kohës - boshllëqet e mbylljes në standardizim - udhëzimet dhe masat e mundshme rregullative që lidhen me efektin e plakjes. Në dritën e pozicioneve të ndryshme mbi dhe në problemet e lidhura me vlerësimin e EMC-së, me rezultatet shtesë që lidhen me nivelin e emetimeve në rrjetet e furnizimit dhe rezultatet nga investigimet e rasteve EMI shtesë të testuara, problemet e dhëna janë nxjerrë në pah në shumë detaje dhe rekomandime për atë se çfarë duhet të bëhet në të ardhmen

Qëllimi në anglisht

Following to [1, 2, 3] having proceeded with the collection of related information, with this Technical Report, further extended information is provided including: - the given EMC problems in the frequency range 2 kHz - 150 kHz, concerning EMC between electrical equipment in general as well as EMC between non-mains communicating equipment / systems (NCE) and mains communicating systems (MCS) as a particular issue - the given situation of related emissions in the grid, with other measurement results - EMI cases and related investigation results - new findings on parameters to be considered when dealing with EMC in this frequency range, in particular related to - the impact of the network impedance and its variation over time on the more or less disturbing effect of emissions in this frequency range - the behaviour of emissions in this frequency range over time and the increasing need for performing also time domain measurements for comprehensively evaluating emissions and their disturbance potential - the actual standardisation situation - needs for the future, concerning - measurement of related emissions - investigation on the impedance of the grid / in installations over time - closing gaps in standardisation - installation guidelines and possibly regulatory measures related to the ageing effect. In light of different positions on and in evaluating related EMC problems, with additional measurement results concerning emission levels in the supply network and results from investigations of additional proven EMI cases, the given problems are highlighted in more detail and recommendations for what to do in the future are provided.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.