Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-08-23
Time: 08:27


SSH ISO 14791:2000

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 28
Çmimi: 3748 lek


Printo


Titulli në shqip

Automjete rrugore - Automjete të tonazhit të rëndë për transport mallrash dhe autobusët fizarmonikë - Metodat e provës së stabilitetit anësor

Titulli në anglisht

Road vehicles - Heavy commercial vehicle combinations and articulated buses - Lateral stability test methods

Qëllimi në shqip

Ky standard ndërkombëtar specifikon metodat e testimit për të përcaktuar stabilitetin anësor të automjeteve e tonazhit të rëndë për transport mallrash siç përcaktohet në ISO 3833, ku bëjnë pjesë trailerat dhe autobuzët fizarmonikë. Është e zbatueshme për kamionët dhe rimorkiot që kanë një masë që tejkalon 3,5 tonët dhe autobuzët që kanë një masë që kalon 5 ton, dmth. Kategoritë e mjeteve N2, N3, O3, O4 dhe M3 sipas 92/53/EEC. Manovrimet e dhëna në këto metoda testimi nuk përfaqësojnë plotësisht kushtet reale të udhëtimit, por janë të dobishme për përcaktimin e stabilitetit anësor të një kombinimi të mjeteve të rënda.

Qëllimi në anglisht

This International Standard specifies test methods to determine the lateral stability of heavy commercial vehicle combinations as defined in ISO 3833, including truck centre-axle trailer combinations and articulated buses. It is applicable to trucks and trailers having a mass exceeding 3,5 t and buses having a mass exceeding 5 t, i.e. vehicle categories N2, N3, O3, O4 and M3 according to 92/53/EEC. The manœuvres specified in these test methods are not fully representative of real driving conditions, but are useful for determining the lateral stability of a heavy vehicle combination.

Komitetet Teknike

320 - Transport, logjistika dhe shërbime

ICS

43.080.01 - Mjete të transportit tregtar në përgjithësi


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri