dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

SSH EN 17042:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 17042:2018   CEN/TC 260


Printo


Titulli në shqip

Plehra kimike - Përcaktimi i borit në përqëndrime > 10 % duke përdorur titrim acidemetrik

Titulli në anglisht

Fertilizers - Determination of boron in concentrations > 10 % using acidimetric titration

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton një metodë për përcaktimin total të borit dhe ujit të ekstraktuar në plehrat kimike që përmbajnë më shumë se 10% bor. Kjo metodë është e zbatueshme për ekstraktet e plehrave kimike të ujit mbretëror dhe të ujit të marrë sipas standardeve EN 16962 dhe / ose EN 16964. SHENIM: Një metodë e përdorur për përcaktimin e borit në plehrat kimike që përmbajnë më pak ose të barabartë me 10% bor (përcaktimi spektrofotometrik me azomethinë-H) mund të përdoret gjithashtu për qëllimin e kësaj metode pas hollimit të duhur të ekstrakteve.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of total and water extractable boron in mineral fertilizers containing more than 10 % boron. This method is applicable to water and aqua regia fertilizer extracts obtained according to EN 16962 and/or EN 16964. NOTE A method used for the determination of boron in mineral fertilizers containing less than or equal to 10 % of boron (spectrophotometric determination by azomethine-H) can be also used for the scope of this method after appropriate dilution of the extracts.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.