dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 16736:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 16736:2015   CEN/TC 416


Printo


Titulli në shqip

Vlerësimi i rrezikut shëndetësor nga kimikatet - Kërkesat për ofrimin e trajnimeve

Titulli në anglisht

Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training

Qëllimi në shqip

Ky Standard Evropian përcakton kërkesat minimale për një program kursi për të trajnuar vlerësuesit e rrezikut për të qenë kompetent për të vlerësuar rreziqet shëndetësore të paraqitura nga kimikatet. Ky standard evropian nuk mbulon tërësisht kërkesat për kualifikimet për vlerësimin e rrezikut në vendin e punës sipas Direktivës 98/24 / EC. Trajnimi i vlerësuesve të riskut konsiston në të dyja programet e kursit dhe përvojën praktike në vendin e punës. Vetëm programi i bazuar në lëndët e kursit është i mbuluar në standardin aktual. Ky Standard Evropian përcakton kërkesat, të cilat mund të dorëzohen si një program i plotë lëndësh ose si një seri kursesh individuale.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies the minimum requirements for a course programme to train risk assessors to be competent to assess the health risks posed by chemicals. This European Standard does not comprehensively cover requirements for qualifications for workplace risk assessment according to Directive 98/24/EC. Training of risk assessors consists of both course programs and on-the-job, practical experience. Only the course-based programme is covered in the current standard. This European Standard sets out the requirements, which may be delivered as a complete course programme or as a series of individual courses.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.