dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

SSH ISO 6145-2:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 32
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO 6145-2:2014   ISO/TC 158


Printo


Titulli në shqip

Analizat e gazit - Përgatitja e përzierjeve të gazrave të kalibrimit duke përdorur metoda dinamike - Pjesa 2: Pompa me piston

Titulli në anglisht

Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 2: Piston pumps

Qëllimi në shqip

ISO 6145 përfshin një seri Standardesh Ndërkombëtare që merren me metoda të ndryshme dinamike të përdorura për përgatitjen e përzierjeve të gazrave të kalibrimit. ISO 6145-2: 2014 përshkruan një metodë dhe sistemin e përgatitjes duke përdorur pompat e pistonit. Përbërja e përzierjes dhe pasiguria e saj bazohen në kalibrimin e pompave të pistonit sipas matjeve dimensionale. Përzierjet e gazrave të kalibrimit të përgatitura duke përdorur këtë metodë përbëhen nga dy ose më shumë përbërës të përgatitur nga gazrat e pastër ose përzierjet e tjera të gazit që përdorin pompa për përzierjen e gazrave. Pompat e tilla të përzierjes së gazit përmbajnë të paktën dy pompa pistoni, secila e drejtuar me një raport të përcaktuar të goditjeve, dhe pajisje të përshtatshme për ushqimin e gazit dhe përzierjen e homogjenizimit. ISO 6145-2: 2014 përshkruan një metodë për përgatitjen e përzierjeve të gazrave të kalibrimit, përbërja e të cilave shprehet në fraksione vëllimi. Ekuacionet e nevojshme dhe vlerësimi i pasigurisë shoqëruese për të shprehur përbërjen e gazit në sasinë e fraksioneve të substancave janë dhënë në Aneksin A.

Qëllimi në anglisht

ISO 6145 comprises a series of International Standards dealing with various dynamic methods used for the preparation of calibration gas mixtures. ISO 6145-2:2014 describes a method and preparation system using piston pumps. The mixture composition and its associated uncertainty are based on calibration of the piston pumps by dimensional measurements. The calibration gas mixtures prepared using this method consist of two or more components, prepared from pure gases or other gas mixtures using gas-mixing pumps. Such gas-mixing pumps contain at least two piston pumps, each driven with a defined ratio of strokes, and appropriate accessories for gas feeding and mixture homogenization.ISO 6145-2:2014 describes a method of preparing calibration gas mixtures whose composition is expressed in volume fractions. The necessary equations and associated uncertainty evaluation to express the gas composition in amount ofsubstance fractions are given in Annex A.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH ISO 6145-2:2001 withdrawn SSH ISO 6145-2:2014 - 11.06.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
15.07.2014 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Analizat e gazit - Përgatitja për kalibrim e përzjerjes së gastë duke përdorur metodat volumetrike dinamike - Pjesa 2: Pompat volumetrike
Anglisht
Publikuar 
11.06.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Analizat e gazit - Përgatitja e përzierjeve të gazrave të kalibrimit duke përdorur metoda dinamike - Pjesa 6: Shpërndarja e rrjedhjes së pikave kritike
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Analizat e gazit - Përgatitja për kalibrim e përzjerjes së gastë duke përdorur metodat volumetrike dinamike - Pjesa 9: Metoda e ngopjes