dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 82304-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 32
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 82304-1:2017   CLC/TC 62
This standard is equivalent to:
IEC 82304-1 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 62/SC 62A


Printo


Titulli në shqip

Softueri i shëndetit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë e produktit

Titulli në anglisht

Health Software - Part 1: General requirements for product safety

Qëllimi në shqip

IEC 82304-1:2016 zbatohet për sigurinë dhe sigurinë e produkteve të softuerit shëndetësor të projektuara për të vepruar në platformat e përgjithshme kompjuterike dhe që synojnë të vendosen në treg pa hardware të dedikuar dhe fokusi i tij kryesor është në kërkesat për prodhuesit. Ai mbulon tërë ciklin e jetës duke përfshirë projektimin, zhvillimin, vlefshmërinë, instalimin, mirëmbajtjen dhe asgjësimin e produkteve të softuerit shëndetësor.

Qëllimi në anglisht

IEC 82304-1:2016 applies to the safety and security of health software products designed to operate on general computing platforms and intended to be placed on the market without dedicated hardware, and its primary focus is on the requirements for manufacturers. It covers the entire lifecycle including design, development, validation, installation, maintenance, and disposal of health software products.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.