dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

SSH EN 14325:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 36
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 14325:2018   CEN/TC 162


Printo


Titulli në shqip

Veshje mbrojtëse kundër kimikateve - Metoda prove dhe klasifikimi i performancës të materialeve të veshjeve mbrojtëse kimike, shtresat dhe bashkimi i tërësive të veshjeve mbrojtëse

Titulli në anglisht

Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton klasifikimin e performancës dhe metodat e provës për materialet e përdorura në veshjet mbrojtëse kimike, duke përfshirë dorezat dhe këpucët. Dorezat dhe çizmet duhet të kenë të njëjtat kërkesa mbrojtëse kimike si pëlhurë kur janë pjesë integrale e veshjeve. Ky është një standard referues në të cilin standardet e performancës së veshjeve mbrojtëse kimike mund të referohen tërësisht ose pjesërisht, por ky standard nuk është i dobët në kuptimin që standardet e produktit mund të kërkojnë testimin sipas standardeve të metodës së testimit të cilat nuk janë përfshirë në këtë standard. Përderisa këto nivele të performancës kanë për qëllim të lidhen me përdorimin ndaj të cilave duhet të vendosen veshjet mbrojtëse kimike, është thelbësore që prodhuesi ose furnizuesi i veshjeve mbrojtëse kimike të tregojë përdorimin e synuar të veshjeve mbrojtëse dhe se përdoruesi (specifikuesi) kryen një vlerësim të rrezikut në mënyrë që të përcaktojë nivelin e duhur të performancës për detyrën e synuar.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies the performance classification and test methods for materials used in chemical protective clothing, including gloves and footwear. The gloves and boots should have the same chemical protective barrier requirements as the fabric when an integral part of the clothing. This is a reference standard to which chemical protective clothing performance standards may refer in whole or in part, but this standard is not exhaustive in the sense that product standards may well require testing according to test method standards which are not included in this standard. While these performance levels are intended to relate to the usage to which the chemical protective clothing is to be put, it is essential that the chemical protective clothing manufacturer or supplier indicate the intended use of the protective clothing and that the user (specifier) carries out a risk assessment in order to establish the correct performance level for the intended task.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 14325:2004 withdrawn SSH EN 14325:2018 - 25.04.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
28.05.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve - Metoda prove dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve, i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike