dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 50318:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 89
Çmimi: 6545 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50318:2018   CLC/SC 9XC


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Vlefshmëria e simulimit të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës ajrore të kontaktit

Titulli në anglisht

Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line

Qëllimi në shqip

Teknikat e simulimit përdoren për të vlerësuar ndërveprimin dinamik midis linjave kontakti dhe pantografëve, si pjesë e parashikimit të cilësisë aktuale të mbledhjes. Ky dokument specifikon kërkesat funksionale për validimin e këtyre metodave të simulimit për të siguruar besimin në dhe pranimin reciprok të rezultateve të simulimeve. Ky dokument ka të bëjë me: - parametrat e hyrjes dhe të daljes së simulimit; - krahasimi me matjet e provës së linjës, dhe karakteristikat e atyre testeve të vijës; - validimin e modeleve pantografike; - krahasimi ndërmjet metodave të ndryshme të simulimit; - kufijtë e zbatimit të metodave të validuara për vlerësimin e pantografëve dhe linjave të kontaktit të sipërm. Ky dokument zbatohet për mbledhjen aktuale të një linje kontakti nga pantografet e montuara në mjetet hekurudhore. Nuk zbatohet për sistemet e autobusëve me karrocë.

Qëllimi në anglisht

Simulation techniques are used to assess the dynamic interaction between overhead contact lines and pantographs, as part of the prediction of current collection quality. This document specifies functional requirements for the validation of such simulation methods to ensure confidence in, and mutual acceptance of the results of the simulations. This document deals with: - input and output parameters of the simulation; - comparison with line test measurements, and the characteristics of those line tests; - validation of pantograph models; - comparison between different simulation methods; - limits of application of validated methods to assessments of pantographs and overhead contact lines. This document applies to the current collection from an overhead contact line by pantographs mounted on railway vehicles. It does not apply to trolley bus systems.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.03.2007 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përdorime hekurudhore - Sistemet e mbledhjes së rrymës - Vlefshmëria e simulimit të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës së kontaktit të sipërm