dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 50129:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 156
Çmimi: 8330 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50129:2018   CLC/SC 9XA


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike për sinjalizimin që lidhen me sigurinë

Titulli në anglisht

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling

Qëllimi në shqip

Ky dokument është i aplikueshëm për sistemet elektronike të sigurisë (duke përfshirë nënsistemet dhe pajisjet) për aplikimet e sinjalizimit hekurudhor. Ky dokument zbatohet për sistemet gjenerike (dmth. Produktet ose sistemet gjenerike që përcaktojnë një klasë aplikacionesh), si dhe për sistemet për aplikime specifike. Qëllimi i këtij dokumenti, dhe marrëdhënia e tij me standardet e tjera CENELEC, janë paraqitur në Figurën 1. Ky dokument është i zbatueshëm vetëm për sigurinë funksionale të sistemeve. Nuk ka për qëllim të merret me aspekte të tjera të sigurisë, siç është shëndeti në punë dhe siguria e personelit. Ndërsa siguria funksionale e sistemeve në mënyrë të qartë mund të ketë ndikim në sigurinë e personelit, ekzistojnë aspekte të tjera të dizajnit të sistemit të cilat gjithashtu mund të ndikojnë në shëndetin dhe sigurinë në punë dhe që nuk mbulohen nga ky dokument. Ky dokument zbatohet për të gjitha fazat e ciklit jetësor të një sistemi elektronik të sigurisë, duke u fokusuar në veçanti në fazat 5 (arkitektura dhe shpërndarja e kërkesave të sistemit) deri në 10 (pranimi i sistemit) siç përcaktohet në EN 50126-1: 2017. Kërkesat për sistemet që nuk lidhen me sigurinë janë jashtë fushëveprimit të këtij dokumenti. Ky dokument nuk është i zbatueshëm për sistemet ekzistuese, nënsistemet ose pajisjet të cilat tashmë ishin pranuar para krijimit të këtij dokumenti. Megjithatë, për aq sa është praktikisht e arsyeshme, duhet të zbatohet për modifikimet dhe zgjerimet e sistemeve, nënsistemeve dhe pajisjeve ekzistuese. Ky dokument është i zbatueshëm kryesisht për sistemet, nënsistemet ose pajisjet të cilat janë projektuar dhe prodhuar në mënyrë specifike për aplikimet e sinjalizimit hekurudhor. Duhet të zbatohet, për aq sa është e arsyeshme, për pajisjet me qëllim të përgjithshëm ose për pajisjet industriale (p.sh. furnizimin me energji elektrike, ekranet e ekranit ose sendet e tjera komerciale jashtë artikullit të raftit), i cili sigurohet për përdorim si pjesë e një sistemi elektronik të sigurisë. Si minimum, duhet të jepen dëshmi në raste të tilla (më shumë informata jepen në 6.2) për të demonstruar - se pajisjet nuk mbështeten në sigurinë, ose - se pajisjet mund të mbështeten në ato funksione që kanë të bëjnë me sigurinë. Ky dokument ka për qëllim mbajtësit e detajuar të hekurudhave, furnizuesit hekurudhorë dhe vlerësuesit, si dhe autoritetet e sigurisë, megjithëse nuk përcakton një proces miratimi që duhet zbatuar nga autoritetet e sigurisë.

Qëllimi në anglisht

This document is applicable to safety-related electronic systems (including subsystems and equipment) for railway signalling applications. This document applies to generic systems (i.e. generic products or systems defining a class of applications), as well as to systems for specific applications. The scope of this document, and its relationship with other CENELEC standards, are shown in Figure 1. This document is applicable only to the functional safety of systems. It is not intended to deal with other aspects of safety such as the occupational health and safety of personnel. While functional safety of systems clearly can have an impact on the safety of personnel, there are other aspects of system design which can also affect occupational health and safety and which are not covered by this document. This document applies to all the phases of the life cycle of a safety-related electronic system, focusing in particular on phases from 5 (architecture and apportionment of system requirements) to 10 (system acceptance) as defined in EN 50126-1:2017. Requirements for systems which are not related to safety are outside the scope of this document. This document is not applicable to existing systems, subsystems or equipment which had already been accepted prior to the creation of this document. However, so far as reasonably practicable, it should be applied to modifications and extensions to existing systems, subsystems and equipment. This document is primarily applicable to systems, subsystems or equipment which have been specifically designed and manufactured for railway signalling applications. It should also be applied, so far as reasonably practicable, to general-purpose or industrial equipment (e.g. power supplies, display screens or other commercial off the shelf items), which is procured for use as part of a safety-related electronic system. As a minimum, evidence should be provided in such cases (more information is given in 6.2) to demonstrate either - that the equipment is not relied on for safety, or - that the equipment can be relied on for those functions which relate to safety. This document is aimed at railway duty holders, railway suppliers, and assessors as well as at safety authorities, although it does not define an approval process to be applied by the safety authorities.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

DS CLC/TR 50506-2:2009 withdrawn SSH EN 50129:2018 - 08.05.2019
DS CLC/TR 50451:2007 withdrawn SSH EN 50129:2018 - 08.05.2019
DS CLC/TR 50506-1:2007 withdrawn SSH EN 50129:2018 - 08.05.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.09.2006 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit. sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike per sinjalizimin. të cilat lidhen me sigurinë
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike per sinjalizimin të cilat lidhen me sigurinë