dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 50463-2:2017/AC:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 3
Çmimi: 1368 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50463-2:2017/AC:2018-10   CLC/TC 9X


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë

Titulli në anglisht

Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring

Qëllimi në shqip

Ky Standard Europian mbulon kërkesat e aplikueshme për Funksionin e Matjes së Energjisë (EMF) të një Sistemi të Matjes së Energjisë (EMS) për përdorim në njësitë e tërheqjes në bord për matjen e energjisë së furnizuar drejtpërdrejt nga/në sistemin e linjës së kontaktit. Ky standard evropian gjithashtu jep kërkesat për funksionin e matjes së rrymës (p.sh. sensori përkatës), funksionin e matjes së tensionit (p.sh. sensori i tensionit) dhe Funksionin e Llogaritjes së Energjisë (p.sh, matësi i energjisë). Vlerësimit i Konformitetit rregullohet për Funksionin e Matjes së Tensionit, Funksionin e Matjes së Fuqisë, Funksionin e Llogaritjes së Energjisë dhe Funksioni i Plotë i Matjes së Energjisë gjithashtu specifikohet në këtë dokument. Standardi është zhvilluar duke marrë parasysh se në disa aplikacione EMF mund t'i nënshtrohet kontrollit ligjor metrologjik. Të gjitha aspektet përkatëse metrologjike janë të mbuluara në këtë pjesë. Figura 2 tregon rrjedhën midis blloqeve funksionale të EMF. Shfaqen vetëm lidhjet midis blloqeve funksionale të kërkuara nga ky standard. (...)

Qëllimi në anglisht

This European Standard covers the requirements applicable to the Energy Measurement Function (EMF) of an Energy Measurement System (EMS) for use on board traction units for measurement of energy supplied directly from/to the Contact Line system. This European Standard also gives requirements for the Current Measurement Function (e.g. current sensor), the Voltage Measurement Function (e.g. voltage sensor) and the Energy Calculation Function (e.g. energy meter). The Conformity Assessment arrangements for the Voltage Measurement Function, Current Measurement Function, the Energy Calculation Function and a complete Energy Measurement Function are also specified in this document. The standard has been developed taking into account that in some applications the EMF can be subjected to legal metrological control. All relevant metrological aspects are covered in this part. Figure 2 shows the flow between the functional blocks of the EMF. Only connections between the functional blocks required by this standard are displayed. (...)

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
30.09.2011 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatime hekurudhore - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
93 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
95 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 3: Trajtimi i të dhënave
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 3: Menaxhimi i të dhënave
Anglisht
Publikuar 
07.11.2013 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenit - Pjesa 4: Komunikimi
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
167 fq.
PDF
8330 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 4: Komunikimi
Anglisht
Publikuar 
07.11.2013 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenit - Pjesa 5: Vlerësimi i konformitetit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 5: Vlerësimi i konformitetit