dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

DS CLC/TR 50542-1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
CLC/TR 50542-1:2018   CLC/TC 9X


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme

Titulli në anglisht

Railway applications - Driver''s cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture

Qëllimi në shqip

Në përputhje me specifikimet ERTMS/ETCS, nën seti 121, fletëpalosja 612 UIC, Dokumenti ERA_ERTMS_015560, Kërkesat e serisë së standardeve EN 50126 dhe EN 61375, ky raport teknik përshkruan Sistemin e Ekranit të trenit (TDS)në kabinën e drejtuesit dhe linku ndërmjet TDS/TDC dhe disa ndërfaqeve të tij (Kutia blu dhe linqet blu vetëm): (Figura)Figura 1 - Arkitektura funksionale. Fusha e ybatimit të këtij dokumenti është të përcaktojë arkitetkturën funksionale rreth TDC. Kz raport teknikpërjashton çështjet e mëposhtëme: - Protokollet e komunikimit (psh seria e standardeve EN 61375 ); Aspektet ergonomike; Ndërfaqja me ETCS (nënseti 121); - Funksionet e trenit; - Funksionet GSM-R EIRENE; - Përdorimi i ekranit si treminal për qëllime mirëmbajtjeje

Qëllimi në anglisht

In accordance with the ERTMS/ETCS specifications, Subset 121, UIC 612 leaflet, ERA_ERTMS_015560 document, EN 50126 and EN 61375 series requirements, this Technical Report describes the Train Display System (TDS) in the driver’s cab, and the link between the TDS/TDC and some of its interfaces (Blue box and blue links only): [figure] Figure 1 - Functional architecture The scope of this document is to define the functional architecture around the TDC. This Technical Report excludes the following items: - Communication protocols (e.g. EN 61375 series); - Ergonomic aspects; - Interface with ETCS (Subset 121); - Train functions; - GSM-R EIRENE functions; - Use of the displays as terminals for maintenance purpose.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2010 
136 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatimet hekurudhore - Kuptimet e komunikimit ndërmjet pajisjeve të sigurisë dhe ndërfaqeve njeri-makineri (MMI)
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 2: Specifikimi i ndërfaqes funksionale (FIS) në sistemet e shfaqjes
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 3: Specifikimi i ndërfaqes funksionale (FIS) në sisteme të tjera të trenit