dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 50562:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 66
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50562:2018   CLC/SC 9XC


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Instalimet fikse - Përpunimi, matjet dhe demonstrimi i sigurisë për sistemet tërheqëse elektrike

Titulli në anglisht

Railway applications - Fixed installations - Process, measures and demonstration of safety for electric traction systems

Qëllimi në shqip

Ky Standard Europian përcakton procesin, masat mbrojtëse dhe demonstrimin e sigurisë në përputhje me standardin EN 50126 për sistemin konvencional të tërheqjes elektrike për ybatime hekurudhore. Standardi mund të zbatohet gjithashtu për sistemet e transportit masiv dhe sistemet e trolejbusit. Të gjitha këto sisteme mund të ngrihen, në të njëjtën lartësi dhe nëntokë. Sisteme të tjera që përfshijnë ato të listuara më poshtë nuk vlerësohen. Për teknologji të ngjashme dhe skenar rreyiqeh të ngjashme konsideratat e sigurisë të këtij standardi mund të aplikohen si udhëzues aty ku është e aplikueshme. - sistemet e tërheqje në minierat nëntokësore, - vinça, platform të transportueshme dhe pajisje të ngjashme të transportit mbi shina, strukturat e përkohshme (p.sh. strukturat e ekspozitave) për aq kohë sa nuk janë furnizuar drejtpërdrejt ose nëpërmjet transformatorëve nga sistemi i linjës së kontakteve dhe nuk janë të rrezikuara nga sisitemi i furnizimit me fuqi të tërheqjes, - Automjetet me kabllo të varura, - teleferikët, - sistemet magnetike të ngritjes në ajër, - hekurudha me fuqi induktive me transmetimin induktiv pa kontakt të energjisë nga sistemi i furnizimit me energji elektrike tërheqje në njësinë mundësuar elektrike tërheqje, - hekurudha me sistemin me linjë kontakti të fshehur që kërkohet të marri energji vetëm poshtë trenit për arritjen e sigurisë. Ky standard evropian zbatohet për sistemet konvencionale të tërheqjes elektrike, të cilat janë ndryshime të reja ose ekzistuese në linjat e reja ose ekzistuese.

Qëllimi në anglisht

TThis European Standard defines the process, protective measures and demonstration of safety in accordance with EN 50126 for the conventional electric traction system of railways applications. The standard can also apply to guided mass transport systems and trolleybus systems. All these systems can be elevated, at-grade and underground. Other systems including those listed below were not assessed. For similar technology and similar hazardous scenarios the safety considerations of this standard can be applied as a guideline where applicable. - underground mine traction systems, - cranes, transportable platforms and similar transportation equipment on rails, temporary structures (e.g. exhibition structures) in so far as these are not supplied directly or via transformers from the contact line system and are not endangered by the traction power supply system, - suspended cable cars, - funicular railways, - magnetic levitated systems, - railways with inductive power with inductive contactless transmission of the energy from the electric traction power supply system to the electrically powered traction unit, - railways with buried contact line system that is required to be energised only below the train to ensure safety, This European Standard applies to conventional electric traction systems, which are new or are undergoing major changes on new or existing lines.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

DS CLC/TS 50562:2011 withdrawn SSH EN 50562:2018 - 08.05.2019