dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 12193:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 52
Çmimi: 5236 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
FprEN 12193   CEN/TC 169


Printo


Titulli në shqip

Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte

Titulli në anglisht

Light and lighting - Sports lighting

Qëllimi në shqip

Ky dokument përcakton ndriçimin për ato evente sportive të cilat realizohen në mjedise të brendshme dhe të jashtme sportive të praktikuara më së shumti në Evropë. Ky dokument konsideron vetëm ndriçimin artificial. Ai siguron vlerat e ndriçimit për projektimin dhe kontrollin e instalimeve të ndriçimit sportiv në drejtim të ndriçimeve, uniformitetit, kufizimeve të shikimit dhe vetive të ngjyrave të burimeve të dritës. Të gjitha kërkesat kanë për qëllim të jenë si kërkesat minimale. Gjithashtu ky dokument jep metoda me të cilat maten këto vlera. Për kufizimin e rrezatimit, gjithashtu vë në pah kufizimet në vendndodhjen e ndriçuesve për zbatime të veçanta. Për ndriçimin emergjent ky dokument i referohet kërkesave të standardit EN 1838.

Qëllimi në anglisht

This document specifies lighting for those indoor and outdoor sports events most practised in Europe. This document only considers artificial lighting. It provides lighting values for the design and control of sports lighting installations in terms of illuminances, uniformity, glare restriction and colour properties of the light sources. All requirements are intended to be as minimum requirements. It also gives methods by which these values are measured. For the limitation of glare, it also points out restrictions on the location of the luminaires for specific applications. For emergency lighting this document refers to the requirements of EN 1838.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12193:2007 withdrawn SSH EN 12193:2018 - 24.06.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
Anglisht
Shfuqizuar 
13.08.2009 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte