Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-10-18
Time: 19:27


prSSH EN ISO 12010:2019

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 50
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
prEN ISO 12010   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

pr

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO/DIS 12010:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

2000/60/EC - Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 23 tetor 2000 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit në fushën e politikës së ujit (zëvendësues Reference Direktiva 01/991 - Pozicion i Përbashkët mbi WFD)


Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2012)

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri