dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN IEC 61051-1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 61
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 61051-1:2018   CLC/SR 40


Printo


Titulli në shqip

Varistorë për përdorim në pajisje elektronike - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme

Titulli në anglisht

Varistors for use in electronic equipement - Part 1: Generic specification

Qëllimi në shqip

Kjo pjesë e IEC 61051 është një specifikim i përgjithshëm dhe është i zbatueshëm për varistorët me karakteristika voltazh-rrymë simetrik për përdorim në pajisjet elektronike. Ai përcakton termat standarde, procedurat e inspektimit dhe metodat e provës për përdorim në specifikimet seksionale dhe të detajuara për vlerësimin e cilësisë ose për ndonjë qëllim tjetër. SHENIM Specifikimet e detajeve mund të jenë specifikime brenda sistemit IEC, një sistem tjetër specifikimi i lidhur me IEC, ose i specifikuar nga prodhuesi ose përdoruesi. Hartimi i një specifikimi të detajuar të plotë nga komiteti teknik IEC 40, nëse kërkohet, ndjek rregullat e përshkruara në Aneksin A.

Qëllimi në anglisht

This part of IEC 61051 is a generic specification and is applicable to varistors with symmetrical voltage-current characteristics for use in electronic equipment. It establishes standard terms, inspection procedures and methods of test for use in sectional and detail specifications for quality assessment or any other purpose. NOTE Detail specifications can be specifications within the IEC system, another specification system linked to IEC, or specified by the manufacturer or user. The drafting of a complete detail specification by IEC technical committee 40, if required, follows the rules described in Annex A.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.