Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-02-25
Time: 10:41


SSH EN IEC 61967-1:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 30
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 61967-1:2019   CLC/SR 47A


Printo


Titulli në shqip

Qarqe të integruara - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 kHz deri 1 GHz - Pjesa 1: Përkufizime dhe kushte të përgjithshme

Titulli në anglisht

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions

Qëllimi në shqip

Kjo pjesë e IEC 61967 ofron informacion të përgjithshëm dhe përkufizime mbi matjen e çrregullimeve elektromagnetike të drejtuara dhe të rrezatuara nga qarqet e integruara. Ai gjithashtu ofron një përshkrim të kushteve të matjes, pajisjes së provës dhe konfigurimin, si dhe procedurat e testimit dhe përmbajtjen e raporteve të testit. Tabelat e krahasimit të metodës së testit janë përfshirë në Shtojcën A për të ndihmuar në zgjedhjen e metodës (et) e duhur të matjes. Qëllimi i këtij dokumenti është të përshkruaj kushtet e përgjithshme për të krijuar një mjedis uniform të testimit dhe për të marrë një masë sasiore të shqetësimeve RF nga qarqet e integruara (IC). Janë përshkruar parametrat kritikë që pritet të ndikojnë në rezultatet e provës. Devijimet nga ky dokument shënohen në mënyrë të qartë në raportin e testit individual. Rezultatet e matjes mund të përdoren për krahasim ose për qëllime të tjera. Matja e tensionit dhe rrymës së emetimeve të kryera RF ose shqetësimeve të rrezatuara RF, që vijnë nga një qark i integruar në kushte të kontrolluara, jep informacion në lidhje me potencialin e shqetësimeve RF në një aplikim të qarkut të integruar. Gama e frekuencës së aplikueshme përshkruhet në secilën pjesë të IEC 61967.

Qëllimi në anglisht

This part of IEC 61967 provides general information and definitions on the measurement of conducted and radiated electromagnetic disturbances from integrated circuits. It also provides a description of measurement conditions, test equipment and set-up as well as the test procedures and content of the test reports. Test method comparison tables are included in Annex A to assist in selecting the appropriate measurement method(s). The object of this document is to describe general conditions in order to establish a uniform testing environment and to obtain a quantitative measure of RF disturbances from integrated circuits (IC). Critical parameters that are expected to influence the test results are described. Deviations from this document are noted explicitly in the individual test report. The measurement results can be used for comparison or other purposes. Measurement of the voltage and current of conducted RF emissions or radiated RF disturbances, coming from an integrated circuit under controlled conditions, yields information about the potential for RF disturbances in an application of the integrated circuit. The applicable frequency range is described in each part of IEC 61967.

Komitetet Teknike

7 - Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike.

ICS

31.200 - Qarqe të integruar. Mikroelektronikë


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri