dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

DS ISO/TS 15311-2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO/PRF TS 15311-2   ISO/TC 130


Printo


Titulli në shqip

Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 2:Zbatimet në printimet për qëllime tregtare që përdorin teknologji të printimit digjital

Titulli në anglisht

Graphic technology — Print quality requirements for printed matter — Part 2: Commercial print applications utilizing digital printing technologies

Qëllimi në shqip

Ky dokument jep udhëzime për blerësit e shtypit (printimeve) dhe përdoruesit e tjerë të shtypit për vlerësimin e produkteve të shtypura në substrate izotropike që zakonisht mbahen në një distancë shikimi prej 30 deri 50 cm. Ai specifikon zbatimin e duhur të matjeve të kërkuara, të rekomanduara dhe opsionale, metodat e matjes dhe, kur është e përshtatshme, kërkesat e raportimit në tregun e përgjithshëm tregtar. Edhe pse ky dokument pritet të përdoret kryesisht për të matur printimet nga sistemet e shtypjes dixhitale, metricat janë të përgjithshme dhe mund të zbatohen për lloje të tjera të shtypjes. Ky dokument nuk ofron qëllime ose toleranca të kontrollit të procesit pasi këto ndryshojnë shumë për llojet e ndryshme të aplikacioneve tregtare.

Qëllimi në anglisht

This document gives guidance to print buyers and other users of print for assessing printed products on isotropic substrates that are typically held at a viewing distance of 30 to 50 cm. It specifies the proper application of required, recommended and optional metrics, measurement methods and, where appropriate, reporting requirements in the general commercial market. Although this document is expected to be used primarily to measure prints from digital printing systems the metrics are general and may be applied to other kinds of print. This document does not provide process control aims or tolerances as these differ widely for different types of commercial applications.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
30.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Teknologjia grafike - Kërkesat e cilësisë së printimit për materialin e shtypur - Pjesa 1: Metodat e matjes dhe skema e raportimit