dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH IEC 61557-4:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 12
Çmimi: 2261 lek


Printo


Titulli në shqip

Siguria elektrike në sistemet shpërndarëse me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar — Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 4: Rezistenca e përcjellësve të tokës dhe përccjellësve të lidhjes ekuipotenciale

Titulli në anglisht

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Qëllimi në shqip

IEC 61557-4: 2019 është vlefshëm si IEC 61557-4: 2019 RLV i cili përmban Standardin Ndërkombëtar dhe versionin e tij me vijë të kuqe, duke treguar të gjitha ndryshimet e përmbajtjes teknike në krahasim me edicionin e kaluar. IEC 61557-4: 2019 specifikon kërkesat e aplikueshme për pajisjet për matjen e rezistencës së përcjellësve të tokës, përcjellësve mbrojtës të tokës dhe përcjellësve për lidhjen ekuipotenciale, përfshirë lidhjet dhe terminalet e tyre, me një tregues të vlerës së matur ose një tregues të kufijve. IEC 61557-4: 2019 anulon dhe zëvendëson edicionin e dytë të botuar në vitin 2007. Ky botim përbën një rishikim teknik. Ky botim përfshin ndryshimet teknike vijuese të rëndësishme në lidhje me botimin e mëparshëm: a) plotësojnë kategorinë e matjes në klauzolën 4; b) korrigjimin e ekuacionit për pasigurinë e funksionimit; c) plotësojnë kërkesat për matje me DC; d) përafrimi i strukturës me atë të të gjithë serive IEC 61557.

Qëllimi në anglisht

IEC 61557-4:2019 is available as IEC 61557-4:2019 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 61557-4:2019 specifies the requirements applicable to equipment for measuring the resistance of earth conductors, protective earth conductors and conductors for equipotential bonding, including their connections and terminals, with an indication of the measured value or an indication of the limits. IEC 61557-4:2019 cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) complement to the measurement category in Clause 4; b) correction of the equation for operating uncertainty; c) complement to the requirements for measuring with DC; d) alignment of the structure with that of the whole IEC 61557 series.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
12.02.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar — Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 5: Rezistenca ndaj tokës