dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH IEC 61557-5:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 14
Çmimi: 2439 lek


Printo


Titulli në shqip

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar — Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 5: Rezistenca ndaj tokës

Titulli në anglisht

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth

Qëllimi në shqip

IEC 61557-5: 2019 specifikon kërkesat e aplikueshme për pajisjet matëse për matjen e rezistencës ndaj tokës duke përdorur një tension të rrymës alternative a.c. IEC 61557-5: 2019 anulon dhe zëvendëson edicionin e dytë të botuar në vitin 2007. Ky botim përbën një rishikim teknik. Ky botim përfshin ndryshimet teknike vijuese të rëndësishme në lidhje me botimin e mëparshëm: a) përkufizimet dhe simbolet në klauzolën 3 të modifikuar; b) nën-klauzolat në klauzolën 4 të ristrukturuara dhe të përafruara me pjesët e tjera të serisë; c) kufijtë për tensione të zvogëluara 25 V RMS ose kulmin 35 V të hequr nga 4.5; d) kërkesat për kapëset e shtuara; e) shënimin për tensionet e vlerësuara në tokë dhe kategorinë e matjes të shtuar në pikën 5; f) paralajmërimin për mungesën e tensionit të rrezikshëm të shtuar në pikën 5; g) termi përqindje e pasigurisë së funksionimit të zëvendësuar nga pasiguria e funksionimit në pikën 6; h) ekuacioni për pasigurinë e korrigjuar në Tabelën 1; i) Shtojcën A të re për matjet e provës me kapëset e lakut të shtuar.

Qëllimi në anglisht

IEC 61557-5:2019 is available as IEC 61557-5:2019 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 61557-5:2019 specifies the requirements applicable to measuring equipment for measuring the resistance to earth using an AC voltage. IEC 61557-5:2019 cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) definitions and symbols in Clause 3 modified; b) subclauses in Clause 4 restructured and aligned with other parts of the series; c) limits for reduced voltages 25 V RMS or 35 V peak removed from 4.5; d) requirements for clamps added; e) marking for rated voltages to earth and measurement category added to Clause 5; f) warning about absence of hazardous voltage added in Clause 5; g) the term percentage operating uncertainty replaced by operating uncertainty in Clause 6; h) equation for uncertainty corrected in Table 1; i) new Annex A on test measurements with loop clamps added.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
12.02.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Siguria elektrike në sistemet shpërndarëse me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar — Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 4: Rezistenca e përcjellësve të tokës dhe përccjellësve të lidhjes ekuipotenciale