dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 50119:2020

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 110
Çmimi: 7021 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50119:2020   CLC/SC 9XC


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Instalime të palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike

Titulli në anglisht

Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines

Qëllimi në shqip

Ky dokument aplikohet për sistemet e linjës së kontaktit në hekurudhat me volum të madh trafiku, hekurudhat me trafik të pakët pasagjrësh, trolejbuzat dhe hekurudhat industriale të operatorëve publik dhe privat. Ky dokument aplikohet për instalimet e reja të sistemeve të linjave të kontaktit dhe për rinovimin e plotë të sistemeve ekzistuese të linjave të kontaktit. Ky dokument përmban kërkesat dhe provat për hartimin e linjave të kontakteve të sipërme, kërkesat për strukturat dhe llogaritjet strukturore dhe verifikimet e tyre, si dhe kërkesat dhe testet për hartimin e asambleve dhe pjesëve individuale. Ky dokument nuk parashikon kërkesa për sistemet hekurudhore të përçuesve të nivelit tokësor (shih Figurën 1).

Qëllimi në anglisht

This document applies to overhead contact line systems in heavy railways, light railways, trolley buses and industrial railways of public and private operators. This document applies to new installations of overhead contact line systems and for the complete renewal of existing overhead contact line systems. This document contains the requirements and tests for the design of overhead contact lines, requirements for structures and their structural calculations and verifications as well as the requirements and tests for the design of assemblies and individual parts. This document does not provide requirements for ground level conductor rail systems (see Figure 1).

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.03.2007 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Përdorime hekurudhore - Instalimet fikse - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2011 
91 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime hekurudhore - Instalimet e palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Zbatime hekurudhore - Instalimet e palëvizshme - Linjat e kontaktit të sipërm të tërheqjes elektrike