dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Direktivat

Direktivat e Afrimit të Ri

Rregullorja e KE/1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 lidhur me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), e cila krijon Agjencinë Evropiane të Kimikateve, dhe që ndryshon Direktivën e KE/1999/45 dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit KEE/76/769 dhe Direktivat e Komisionit KEE/91/155, KEE/93/67, KE/93/105 dhe KE/2000/21.
Instalime teleferiku të projektuara për transport njerëzish
Metrologjia
Direktiva 2004/108/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 dhjetor 2004 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike dhe shfuqizimin e Direktivës 89/336/EEC
Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)
Direktiva 2006/95/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 12 dhjetorit 2006 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve anëtare lidhur me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit të caktuar (versioni i kodifikuar)
Direktiva e artikujve piroteknike
DIREKTIVA 2008/57/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT datës 17 qershor 2008 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor brenda Komunitetit (rinovim)
Enët e thjeshta nën presion
Direktiva 2009/128/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 21 tetor 2009 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit për të arritur shfrytëzimin e qëndrueshëm të pesticideve
Pajisje për lëndë djegëse të gaztë
DIREKTIVA 2009/23/EC E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e 23 prill 2009 për peshoret jo-automatike (versioni kodifikuar)
DIREKTIVA 2009/48/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 18 qershor 2009 mbi sigurinë e lodrave
Kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike (rimodelim)
Direktiva 2013/29/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 qershor 2013 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vendosjen në treg të artikujve piroteknikë (e ndryshuar)
Direktiva e BE 2013/53 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 20 Nëntor 2013 mbi varkat artizanale për shlodhje dhe mjetet ujore personale dhe shfuqizimin e Direktivës së KE/94/25
Direktiva 2014/28/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 Shkurtit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vendosjen në treg dhe mbikëqyrjen e eksplozivëve për përdorim civil.
Direktiva e BE 2014/30 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (riformulim)
Direktiva e BE 2014/33 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorët (riformulim)
Direktiva e BE 2014/34 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (riformulim)
Direktiva e BE 2014/35 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve elektrike të destinuara për përdorim brenda disa kufijve të caktuar të tensionit
Direktiva e BE 2014/53 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 16 Prill 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve të radios dhe shfuqizimin e Direktivës së KE/1999/5
Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 Mars 2011 që parashtron kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit KEE/89/106
Rregullorja e Deleguar e Komisionit 65/2014 e datës 1 Tetor 2013, që plotëson Direktivën e BE/2010/30 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me etiketimin e energjisë së furrave shtëpiake të gatimit dhe aspiratorëve
Pajisje elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit
RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93
Enë të thjeshta trysnie
Siguria e lodrave
Produkte ndërtimi
Pajisjet mbrojtëse personale (PPE)
Pajisjet mjekësore aktive transplatuese
Pajisjet e gazit
Enë të thjeshta trysnie
Kërkesa eficence për bolierë të rinj që ndizen me lëndë djegëse të lëngëshme ose gazi
Shpërthyesa për përdorim civil
Pajisje Mjekësore
Paketimi dhe mbetjet e paketimit
Pajisje dhe sisteme të mbrojtjes për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (ATEX)
Ashensorë
Pajisje të terminaleve të telekomunikacionit dhe pajisje satelitore të stacioneve tokësore, duke përfshirë njohjen reciproke të konformitetit të tyre
Makineria