dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

1907/2006

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Rregullorja e KE/1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 lidhur me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), e cila krijon Agjencinë Evropiane të Kimikateve, dhe që ndryshon Direktivën e KE/1999/45 dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit KEE/76/769 dhe Direktivat e Komisionit KEE/91/155, KEE/93/67, KE/93/105 dhe KE/2000/21.

Titulli në anglisht

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.