dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

1907/2006

Lidhje të rëndësishme

Titulli në shqip

Rregullorja e KE/1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 lidhur me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), e cila krijon Agjencinë Evropiane të Kimikateve, dhe që ndryshon Direktivën e KE/1999/45 dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit KEE/76/769 dhe Direktivat e Komisionit KEE/91/155, KEE/93/67, KE/93/105 dhe KE/2000/21.

Titulli në anglisht

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Informacion shtesë

Nuk është hedhur informacion.