dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Lista e ICS-ve

TË PËRGJITHSHME. TERMINOLOGJI. STANDARDIZIM.
Terminologji (parimet dhe koordinimi)
Fjalorë
Të përgjithshme. Terminologji. Standardizim. Dokumentim (Fjalorë)
Sociologji. Shërbime. Organizim dhe drejtim i kompanisë. Administratë. Transport. (Fjalorë)
Matematikë. Shkenca të natyrës (Fjalorë)
Teknologji të kujdesit për shëndetin (Fjalorë)
Mjedis. Mbrojtje e shëndetit. Siguri (Fjalorë)
Metrologji e matje. Fenomene fizike (Fjalorë)
Prova (Fjalorë)
Sisteme dhe përbërës mekanikë për përdorim të përgjithshëm (Fjalorë)
Sisteme dhe përbërës të lëngjeve për përdorim të përgjithshëm (Fjalorë)
Teknika të prodhimit (Fjalorë)
Inxhinieri e energjisë dhe e transmetimit të nxehtësisë (Fjalorë)
Elektroteknikë (Fjalorë)
Elektronikë (Fjalorë)
Telekomunikacione. Teknika audio dhe vidio (Fjalorë)
Teknologji të informacionit. Makineri të zyrave (Fjalorë)
Teknologjia e imazhit (Fjalorë)
Mekanikë e saktësisë. Argjendari (Fjalorë)
Inxhinieri automobilistike (Fjalorë)
Inxhinieri hekurudhore (Fjalorë)
Konstruksione lundruese dhe struktura detare (Fjalorë)
Inxhinieri aeronautike dhe e mjeteve të hapësirës (Fjalorë)
Pajisje për mbajtjet e materialeve (Fjalorë)
Paketim dhe shpërndarje e mallrave (Fjalorë)
Industri tekstile e teknologji e lëkurëve(Fjalorë)
Industri e veshjeve (Fjalorë)
Bujqësi (Fjalorë)
Industri ushqimore (Fjalorë)
Industri kimike (Fjalorë)
Miniera dhe minerale (Fjalorë)
Naftë dhe teknologjitë që lidhen me të (Fjalorët)
Metalurgjia (Fjalorët)
Industri e drurit (Fjalorë)
Industrit e qelqit dhe e qeramikës (Fjalorë)
Industri të gomës dhe të plastikës (Fjalorë)
Teknologjia e letrës (Fjalorë)
Industri të bojrave dhe të ngjyrave (Fjalorë)
Ndërtimi dhe materialet e ndërtimit (Fjalorë)
Inxhinieri civile (Fjalorë)
Inxhinieri ushtarake (Fjalorë)
Pajisje shtëpiake dhe tregtare. Argëtime. Sporte (Fjalorë)
Madhësi dhe njësi
Kodifikim i ngjyrave
Simbole shkronjore
Simbole grafike
Simbole grafike në përgjithësi
Simbole grafike për informimim të publikut
Simbole grafike për përdorim në pajisje specifike
Simbole grafike që përdoren në vizatime, skema, harta të inxhinierisë mekanike dhe të ndërtimit si dhe në dokumentacionin teknik të produkteve që kanë lidhje me to
Simbole grafike që përdoren në vizatime, skema, tabela të inxhinierisë elektronike dhe elektroteknike si dhe në dokumentacion teknik të produkteve që kanë lidhje me to
Simbole grafike që përdoren në vizatime të informatikës dhe telekomunikacionit si dhe në dokumentacion teknik të produkteve që kanë lidhje me to
Simbole të tjera grafike
Vizatime teknike
Vizatime teknike në përgjithësi
Vizatime të inxhinierisë mekanike
Vizatime të inxhinierisë elektrike dhe elektronike .
Vizatime teknike për fusha të telekomunikacionit dhe të informatikës
Vizatime ndërtimi
Pajisje të vizatimit
Standarde të tjerë në lidhje me vizatime teknike
Dokumentacion teknik i produkteve
Standardizim. Rregulla të përgjithshme
Shkenca të informimit. Publikime
Rregulla të shkrimit dhe të transliterimit
Shkenca të informimit
Dokumente në administratë, tregti dhe industri
Publikime
SOCIOLOGJI. SHËRBIME. ORGANIZIM E DREJTIM I KOMPANIVE. ADMINISTRATË. TRANSPORT
Sociologji. Demografi
Punë. Punësim
Financa. Banka. Sisteme monetare. Sigurime
Shërbime
Shërbime në përgjithësi
Shërbime industriale
Shërbime për kompanitë
Shërbime për konsumatorët
Shërbime të tjera
Organizim dhe drejtim i kompanive
Organizim dhe drejtim i kompanive në përgjithësi
Blerje. Prokurime. Menaxhim i depove
Tregti. Funksionim tregtar. Marketing
Menaxhim i burimeve njerëzore
Kërkime dhe zhvillim
Prodhim. Menaxhim i prodhimit
Kontabilitet
Sistemet e menaxhimit
Standarde të tjerë që lidhen me organizim dhe drejtim të kompanive
Cilësi
Cilësia në përgjithësi
Drejtim dhe sigurim i cilësisë
Certifikim i produktit dhe i kompanisë. Vlerësimi i komformitetit
Aplikim i metodave statistikore
Standarde të tjera që lidhen me cilësinë
Patenta. Pronësi intelektuale
Ligji. Administrimi
Edukim
Zbavitje. Turizëm
Transport
Transport në përgjithësi
Transport rrugor
Transport hekurudhor
Transport ujor
Transport ajror
Forma të tjera të transportit
Shërbime postare
MATEMATIKË. SHKENCA TË NATYRËS
Matematikë
Fizikë. Kimi
Astronomi. Gjeodezi. Gjeografi
Gjeologji. Meteorologji. Hidrologji
Biologji. Botanikë. Zoologji
Mikrobiologji
Mikrobiologji në përgjithësi
Mikrobiologji mjekësore
Mikrobiologji e ujit
Mikrobiologji ushqimore
Standarde të tjerë që lidhen me mikrobiologjinë .
KUJDES PER SHENDETIN
Shkenca mjekësore dhe pajisjet për kujdesin e shëndetit në përgjithësi
Pajisje mjekësore
Pajisje mjekësore në përgjithësi
Pajisje mjekësore për anestezi, respirim dhe reanimacion
Pajisje për transfuzion, infuzion dhe injeksion
Shiringa, gjilpëra dhe kateterë
Instrumente dhe materiale kirurgjikale
Implantime kirurgjikale, proteza dhe orthodonti
Pajisje radiografike
Pajisje të diagnostikimit
Pajisje për terapi
Pajisje ophthalmic (për syrin)
Pajisje të tjera mjekësore
Stomatologji
Puna e dentistit në përgjithësi
Materiale dentare
Dental implants
Pajisje dentare
Pajisje dentare
Sterilizim dhe dezinfektim
Sterilizimi dhe dezinfektimi në përgjithësi
Pajisjet e sterilizimit
Dezinfektantët dhe antiseptikët
Ambalazhe sterile
Standarde të tjerë që lidhen me sterilizim dhe dezinfektim
Mjekësi laboratorike
Laboratory medicine in general – Mjekësia laboratorike në përgjithësi
In vitro diagnostic test systems – Sisteme të provës të diagnostikimit in vitro
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjeksore
Analysis of blood and urine – Analiza të gjakut dhe urinës
Other standards related to laboratory medicine – Standarde të tjera lidhur me mjekësinë laboratorike
Farmaceutikë
Farmaceutikë në përgjithësi
Medikamente
Materiale mjekësore
Standarde të tjerë që lidhen me farmaceutikën
Pajisje spitalore
Ndihmë e parë
Ndihmë për invalidë ose handikapatë
Ndihma për persona me paaftësi ose handikapate
Ndihma dhe përshtatjet për lëvizje
Aids for deaf and hearing impaired people – Mjete ndihmëse për njerëzit e shurdhër dhe me degjim të dobët
Aids for ostomy and incontinence
Ndihma dhe përshtatja për të lexuar
Ndihma për të ngrënë dhe për të pirë
Standarde të tjera për të ndihmuar personat me paaftësi dhe handikapatët
Kontroll i lindjeve. Kontraceptivë mekanikë
Mjekësi veterinare
MJEDIS. MBROJTJE SHËNDETI. SIGURI
Mbrojtje e mjedisit
Mjedis dhe mbrojtje e mjedisit në përgjithësi
Menaxhim mjedisor
Ekonomi e mjedisit
Vlerësim i impaktit mjedisor
Ndotje. kontroll i ndotjes dhe mbrojtje e mjedisit
Etiketim
Cikël jetësor i produkteve
Projekte mjedisore
Standarde të tjera për mbrojtjen e mjedisit
Mbeturina
Mbeturina në përgjithësi
Mbeturina të ngurta
Mbeturina të lëngëta. Llumra
Mbeturina të veçanta
Instalime dhe pajisje për depozitim dhe përpunim të mbeturinave
Riqarkullim
Standarde të tjerë që lidhen me mbeturinat
Cilësi e ajrit
Cilësi e ajrit në përgjithësi
Ajër i mjedisit
Ajrër i vendit të punës
Dhomat me ajër të filtruar dhe ambiente të tjera të kontrolluara të lidhura me to
Emetimet e burimeve të palëvizshme
Emetime të gazrave të shkarkimit të automjeteve
Standarde të tjerë që lidhen me cilësi të ajrit
Cilësi e ujit
Cilësi e ujit në përgjithësi
Ujë nga burimet natyrale
Ujë i pijshëm
Ujë për përdorim industrial
Ujë të përdorura
Ekzaminimi i ujit në përgjithësi
Ekzaminim i ujit për substanca kimike
Ekzaminim i cilësive fizike të ujit
Ekzaminim i cilësive biologjike të ujit
Standarde të tjerë që lidhen me cilësinë e ujit
Cilësi e tokës. Pedologji
Cilësi e tokës dhe pedologji në përgjithësi
Ekzaminimi i tokave në përgjithësi
Karakteristika kimike të tokave
Cilësi fizike të tokave
Cilësi biologjike të tokave
Cilësi hidrologjike të tokave
Standarde të tjerë që lidhen me cilësinë e tokës
Siguri profesionale. Higjienë industriale
Siguria e makinave
Siguri në shtëpi
Zhurmë dhe ndikime të saj tek njeriu
Vibrimet, goditjet dhe efektet e tyre mbi njeriun
Ergonomi
Parandalim i aksidenteve dhe katastrofave
Mbrojtje nga zjarri
Mbrojtje nga zjarri në përgjithësi
Luftë kundër zjarrit
Mbrojtje nga zjarri
Djegshmëri dhe sjellje ndaj zjarrit e materialeve dhe e produkteve
Reristenca ndaj zjarrit e materialeve dhe elementëve të ndërtimit
Standarde të tjerë për mbrojtjen
Mbrojtje nga eksplozioni
Mbrojtje nga mbipresioni
Mbrojtje nga goditja elektrike
Mbrojtje nga rrezatimi
Mbrojtje nga mallrat e rrezikshme
Mbrojtje nga krimi
Sisteme të alarmit dhe lajmërimit
Pajisje mbrojtëse
Pajisje mbrojtëse në përgjithësi
Veshje mbrojtëse
Pajisje mbrojtëse të kokës
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes
Dorashkat mbrojtëse
Këpucë mbrojtëse
Mbrojtja ndaj rënies dhe rrëshqitjes
Jelekët e shpëtimit, ndihmat gjatë notit dhe pajisjet pluskuese
Pajisje mbrojtëse të tjera
METROLOGJI DHE MATJE. FENOMENE FIZIKE
Metrologji dhe matje në përgjithësi
Matje lineare dhe këndore
Matje lineare dhe këndore në përgjithësi
Toleranca dhe axhustime
Gjendje e sipërfaqeve
Mjete matëse
Standarde të tjerë në lidhje me matjet lineare dhe këndore
Matje e vëllimit, masës, densitetit, viskozitetit
Matje e kohës, shpejtësisë, përshpejtimit, shpejtësisë këndore
Matje e forcës, peshës dhe presionit
Matje e debitit të lëngjeve
Matje e debitit të lëngjeve në përgjithësi
Debit në qarqet e mbyllura
Debit në kanalet e hapura
Akustikë dhe matje akustike
Matje akustike dhe pakësim i zhurmave në përgjithësi
Zhurmë e emetuar nga makineri dhe pajisje
Zhurmë e emetuar nga mjete të transportit
Elektroakustikë
Standarde të tjerë që lidhen me akustikën
Vibracione, goditje dhe matje e vibracioneve
Optikë dhe matje optike
Optikë dhe matje optike në përgjithësi
Ngjyra dhe matje e ndriçimit
Mjete matëse optike
Standarde të tjerë që lidhen me optikën dhe matjet optike
Termodinamikë dhe matje e temperaturës
Termodinamikë në përgjithësi
Nxehtësi. Kalorimetri
Mjete matëse të temperaturës
Standarde të tjerë që lidhen me termodinamikën
Elektricitet. Magnetizëm. Matje elektrike dhe magnetike
Elektricitet. Magnetizëm. Aspekte të përgjithshme .
Matje e madhësive elektrike dhe magnetike
Standarde të tjerë që lidhen me elektricitetin dhe magnetizmin
Matje e rrezatimit
PROVA
Procedura të kushteve të provave në përgjithësi
Prova mjedisore
Prova mekanike
Prova elektrike dhe elektronike
Prova pa shkatërrim
Analiza dimensionale të grimcave. Sitje
SISTEME DHE PËRBËRËS MEKANIKË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM
Karakteristika dhe projektim i makinave, aparateve dhe pajisjeve
Fileto
Fileto në përgjithësi
Fileto metrike
Fileto inch
Fileto speciale
Elementë të mbërthimit
Elemente të mbërthimit në përgjithësi
Bulona, vidha, bulona pa kokë
Dado
Rondele, elementë të bllokimit
Ribatina
Kunja, gozhdë
Unaza, bokulla, rondele, qafore
Fasheta, kapëse
Elementë të tjerë të mbërthimit
Nyjezime, verige, perçina me vrima, etj.
Kushineta
Kushineta në përgjithësi
Kushineta rrëshqitëse
Kushineta rrokullisëse
Boshte dhe xhunto
Boshte dhe xhunto në përgjithësi
Boshte
Xhunto
Kjaveta dhe kanale të kjavetave
Ballancim dhe makina të ballancimit
Standarde të tjerë që lidhen me boshtet dhe xhuntot
Guarnicione, permistope
Susta
Mbulesa, veshje, pjesë të tjera të makinave
Rrota të dhëmbëzuara
Transmisione
Transmisione fleksible dhe transmisione në përgjithësi
Transmisione me rrip dhe përbërës të tyre
Transmisione me kavo dhe përbërës të tyre
Transmisione me zinxhir e përbërës të tyre
Transmisione të tjerë
Mekanizma rrotullues dhe alternativë dhe pjesë të tyre
Sisteme të lubrifikimit
SISTEME DHE PËRBËRËS TË FLUIDEVE PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM
Pajisje të depozitimit të lëngjeve
Pajisje të depozitimit të lëngjeve në përgjithësi
Kontejnerët e palëvizshëm dhe tanket
Kontejnerë dhe rezervuarë të palëvizshëm
Enë nën presion. Bombola gazi
Enë kriogjenike
Pajisje ruajtëse të lëngjeve të tjera
Përbërës të tubacioneve dhe tubacione
Përbërës të tubacioneve dhe tubacione në përgjithësi
Tuba prej hekuri dhe çeliku
Tuba prej metalesh jo ferroze
Tuba plastikë
Rakorderi metalike
Rakorderi plastike
Tubacione dhe rakorderi prej materialesh të tjera
Fllanxha, bashkues dhe xhunto
Tërësi e rakorderive të montuara në vrima
Guarnicione për tërësinë e rakorderive të tubave dhe të vrimave
Përbërës të sistemit të fuqisë së lëngjeve të tjerë
Rubineta
Rubineta në përgjithësi
Rubineta sferike
Rubineta sferike dhe konike
Rubineta me portë
Rregullatorë të presionit
Rubineta të kontrollit
Rregullatorë presioni
Pompa
Sisteme të fuqisë së lëngjeve
Sisteme të fuqisë së lëngjeve në përgjithësi
Pompa dhe motorë
Cilindra
Tuba dhe bashkime
Përbërës të kontrollit
Filtra, guarnicione dhe ndotje e lëngjeve
Përbërës të sistemit të fuqisë së lëngjeve të tjerë
Ventilatorë. Helika. Kondicionerë të ajrit
Kompresorët dhe makinat pneumatike
Teknologji e boshllëkut
INXHINIERI E PRODHIMIT
Procese të formimit me dorë
Sistemet industriale dhe automatike
Sisteme industriale të automatizimit në përgjithësi
Qendra të përpunimit mekanik
Makina me kontroll numerik
Robotë industrial
Matje dhe kontroll i proceseve industriale
Sisteme të tjera industriale të automatizimit
Makina metalprerëse. Të përgjithshme
Makina metalprerëse në përgjithësi
Elementë standard dhe pajisje të tjera
Pajisje ndarëse dhe kapëse
Makina metalprerëse të tjera
Makina metalprerëse
Makina metalprerëse në përgjithësi
Torno
Bareno dhe freza
Makina zdruguese
Makina shpuese me presion
Trapano
Makina të retifikimit dhe të polerimit
Sharra
Makina të tjera metalprerëse
Vegla prerëse
Vegla prerëse në përgjithësi
Makina rrotulluese
Freza
Vegla për makina të zdrugimit dhe të shpimit me presion
Punto, kalizvarë, alezatorë
Sharra
Meshkuj dhe filetim me inçizim
Lima
Gurë gërryes
Makina të tjera metalprerëse
Makina të përpunimit pa heqje ashkle
Makina të përpunimit pa heqje ashkle në përgjithësi
Stampa, presa, tranxha
Pajisje të laminimit (kalandra), të presimit dhe të tërheqjes
Pajisje e modulimit
Makina elektrokimike
Makina të tjera të përpunimit pa heqje ashkle
Pajisje portative
Pajisje portative në përgjithësi
Vegla pneumatike
Vegla elektrike
Vegla që përdoren me dorë
Vegla të tjera që përdoren me dorë
Saldim
Saldim. Të përgjithshme
Procese të saldimit
Elektroda të saldimit
Pajisje të saldimit
Lidhje të salduara
Saldim
Furra industriale
Furra industriale në përgjithësi
Furra elektrike
Furra me lëndë djegëse të lëngët
Trajtim termik
Trajtim dhe veshje e sipërfaqes
Trajtim dhe veshje e sipërfaqes në përgjithësi
Përgatitje e sipërfaqes
Përgatitja e sipërfaqes
Veshje metalike
Emalime
Veshje organike
Trajtime dhe veshje të tjera
Sistemi i prodhimit të plazmës
INXHINIERI ENERGJETIKE DHE E TRANSMETIMIT TË NXEHTËSISË
Ixhinieri energjetike dhe e transmetimit të nxehtësisë
Eficienca e energjisë. Ruajtja e energjisë në përgjithësi
Motorë me djegie të brendshme
Turbina me gaz dhe me avull. Motorë me avull
Djegës. Kaldaja
Djegës dhe kaldaja në përgjithësi
Djegës të karburanteve të lëngëta dhe të ngurta
Djegës të karburanteve të gazta
Kaldaja dhe shkëmbyes të nxehtësisë
Rezervuarë të karburantit
Hydrogen technologies – Teknologji të hidrogjenit
Pompa të nxehtësisë
Centrale elektrike në përgjithësi
Energji bërthamore
Energji bërthamore në përgjithësi
Reaktorë
Centrale bërthamore
Materiale të zbërthyeshme
Standarde të tjera që kanë të bëjnë me energjinë bërthamore
Inxhinieri e energjisë hidraulike
Inxhinieri e energjisë diellore
Sisteme të turbinës me erë dhe burime të tjera të energjisë
Biological sources and alternative sources of energy – Burime biologjike dhe alternative të energjisë
Teknologji e ftohjes
Kthimi i nxehtësisë. Izolim termik
INXHINIERI ELEKTRIKE
Inxhinieri elektrike në përgjithësi
Materiale magnetike
Materiale izolues
Materiale izoluese në përgjithësi
Materiale izoluese prej letre dhe kartoni
Materiale izoluese prej kauçuku dhe plastike
Materiale izoluese prej qelqi dhe qeramike
Materiale me bazë mike
Produkte të llaqeve
Materiale të tjera izoluese
Lëngjet izolues
Lëngje të tjerë izolues
Vajra izolues
Gaze izolues
Lëndë të tjera izoluese
Materiale me gjysmëpërcjellshmëri
Materiale me përcjellshmëri
Tela dhe kabllo elektrike
Tela dhe kabllo elektrike në përgjithësi
Tela
Kabllo
Izolim
Izolim elektrik në përgjithësi
Izolues
Izolatorë të hyrjes
Sisteme të izolimit
Standarde të tjera që kanë lidhje me izolimin
Përbërës për pajisje elektrike
Përbërës për pajisje elektrike në përgjithësi
Përbërës magnetikë
Përbërës elektrikë dhe elektromekanikë
Përbërës të tjerë për pajisje elektrike
Pajisje ndihmëse elektrike
Pajisje ndihmëse elektrike në përgjithësi
Tuba izolimi për qëllime elektrike
Pajisje bashkuese
Priza, portollamba
Çelësa elektrikë
Siguresa dhe pajisje të tjera mbrojtëse nga mbitensioni
Pajisje shpërndarëse që përdoren për kontroll dhe pajisje kontrolli
Rele
Aksesorë të tjerë elektrikë
Pajisje shpërndarëse dhe mekanizëm i shpërndarjes
Pajisje shpërndarëse dhe mekanizëm i shpërndarjes në përgjithësi
Pajisje shpërndarëse dhe mekanizëm i shpërndarjes për tension të lartë
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët
Pajisje të tjera shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët
Llamba dhe pajisje perkatese
Llamba në përgjithësi
Xokolat dhe mbajtëst e llambës
Llamba inkadeshente
Llamba fluorishente. Llamba me shkarkim gazi
Ndriçues
Sisteme të instalimit të ndriçimit
Standarde të tjera që kanë të bëjnë me llamba
Makina elektrike rrotulluese
Makina elektrike rrotulluese në përgjithësi
Përbërëse për makinat elektrike rrotulluese
Gjeneratorë
Elektromotorë
Pajisje gjenerimi
Standarde të tjera që kanë të bëjnë me makina elektrike rrotulluese
Transformatorë. Reaktorë
Drejtues. Invertitorë. Pajisje të stabilizimit të fuqisë
Pila galvanike dhe bateri
Pila galvanike dhe bateri në përgjithësi
Pila
Pila dhe bateri me pështjellje dytësore acide
Pila me bateri me pështjellje dytësore alkaline
Pila dhe bateri të tjera
Rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike
Rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike në përgjithësi
Nënstacione. Ndalues i impulsit të tensionit
Linjat e transmetimit dhe shpërndarjes energjisë elektrike
Pajisje kontrolli për sisteme të fuqisë elektrike
Pajisje të tjera që lidhen me transmetimin e energjisë elektrike dhe me rrjetet shpërndarës
Pajisje elektrike për punim në kushte të veçanta
Pajisje elektrike për punim në kushte të veçanta në përgjithësi
Instalime elektrike për përdorim të jashtëm
Aparatura elektrike për atmosfera shpërthyese në përgjithësi
Pajisje tjetër elektrike për punim në kushte të veçanta
Pajisje e tërheqjes elektrike
ELEKTRONIKË
Përbërësit elektronikë në përgjithësi
Rezistenca të reostatit
Rezistenca të reostatit në përgjithësi
Rezistenca të reostatit të palevizshëm
Potenciometra. rezistenca variabël të reostatit
Termistorë
Termistorë të tjerë
Kondensatorë
Kondensatorë në përgjithësi
Kondensatorë me nxënësi fikse
Kondensatorë prej qeramike dhe mike
Kondensatorë prej letre dhe plastikë
Kondensatorë elektrolitikë prej tantali
Kondensatorë elektrolotikë prej alumini
Kondensatorë variablël
Kondensatorët e fuqisë
Kondensatorë të tjerë
Pajisje gjysmëpërçuese
Pajisje gjysmëpërçuese në përgjithësi
Dioda
Tiristorë (rezistenca gjysmëpërçuese)
Tranzistorë
Pajisje të tjera gjysmëpërçuese
Tubat elektronikë
Pajisje elektronike me ekran (display)
Pajisje pjezoelektrike
Filtra elektrikë
Qarqe të stampuar dhe panele
Montime të komponentëve elektronikë
Qarqe të integruar. Mikroelektronikë
Komponentë elektromekanikë për pajisje elektronike dhe të telekomunikacionit
Komponentë elektromekanikë në përgjithësi
Pajisje të prizave dhe portollambave. Bashkues
Çelësa të stakimit
Komponentë të tjerë elektromekanikë
Struktura mekanike për pajisje elektronike
Elektronikë optike. Pajisje lazer
TELEKOMUNIKACIONE. INXHINIERI E AUDIOS DHE VIDEOS
Telekomunikacione në përgjithësi
Shërbime të telekomunikacionit. Zbatime
Sisteme të telekomunikacionit
Sisteme të komunikacionit në përgjithësi
Sisteme të transmisionit
Sisteme të takim-stakimit dhe të sinjalizimit
Rrjete të telefonave
Rrjete të të dhënave të komunikimit
Linja, lidhje dhe qarqe
Telekomunikime përmes linjave të fuqisë
Pajisje të tjera për sisteme të telekomunikacionit
Pajisje të terminaleve të telekomunikacionit
Pajisje të terminaleve të telekomunikacionit në përgjithësi
Pajisje telefonike
Pajisje të radiomarrjes
Pajisje për teleks, teletekst dhe telefaks
Pajisje të tjera të terminaleve të telekomunikacionit
Radiokomunikacione
Radiokomunikacione në përgjithësi
Pajisje marrëse dhe transmetuese
Radio rele dhe sisteme fikse për komunikim me satelit
Sisteme të shpërndarjes me kabllo
Shërbime të lëvizshme. Radio lidhëse tokësore (TETRA)
Shërbime të lëvizshme. Sisteme të radiomarrjes
Shërbime të lëvizshme. Telekomunikim numerik pa tel (DECT)
Shërbime të lëvizshme me satelit
Shërbime të lëvizshme, Sisteme Globale për Komunikimi të Lëvizshëm (GSM)
Pajisje të tjera për radiokumunikim
Shërbimet e celularit
Shërbimet e celularit në përgjithësi
Radiot e telefonimit tokesor
Sistemi i faqosjes
Shtimi i telekomunikacionit pa kabëll
Sateliti
Sistemi global për komunikimin me celular
Shërbime të tjera të celularit
Rrjet numerik në shërbime të integruara (ISDN)
Kompatibilitet elektromagnetik
Kompatibilitet elektromagnetik në përgjithësi
Emetim
Imunitet
Aspekte të tjera në lidhje me EMC
Komponentë dhe pajisje ndihmëse për pajisje të telekomunikacionit
Komponentë dhe pajisje ndihmëse në përgjithësi .
Kabllo koaksiale. Udhëzues të valëve
Tela dhe kabllo simetrike
Bashkues për frekuenca radioelektrike
Antena
Komponentë të tjerë dhe pajisje të tjera ndihmëse
Mjete matëse të veçanta për përdorime në telekomunikacion
Inxhinieri audiovizive, e audiove dhe videove
Sisteme audio, video dhe audiovizive në përgjithësi
Amplifikatorë
Radiomarrës
Marrës televizivë
Sisteme audio
Sisteme video
Pajisje ndihmëse
Sisteme multimedia dhe pajisje të telekonferencës
Sisteme të tjera audio, video dhe audiovizive
Teledifuzion dhe radiodifuzion
Komunikime me fibra optike
Sisteme të fibrave optike në përgjithësi
Fibra dhe kabllo
Pajisje për ndërlidhje me fibra optike
Amplifikatorë me fibra optike
Pajisje të tjera me fibra optike
Telekomandim. Matje në largësi
TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT. PAJISJE TË ZYRAVE
Teknologji e informacionit (TI) në përgjithësi
Hapësira të karaktereve dhe të kodimit të informacionit
Gjuhë të përdorura në teknologjinë e informacionit
Zhvillime të logjistikës dhe të dokumentacionit të sistemeve
Ndërlidhje të sistemeve të hapura
Ndërlidhje të sistemeve të hapura në përgjithësi
Zbatime me shumë shtresa
Shtresa fizike
Të dhëna për lidhje shtresash
Rrjet shtresash
Shtresa e transportit
Prerje tërthore e shtresës
Paraqitje e shtresës
Zbatim i shtresës
Rjete (sisteme)
Infografi (diagrama kompjuterike)
Sisteme me mikroprocesorë
Terminale dhe pajisje të tjera periferike të teknologjisë së informacionit
Pajisje të ndërfaqes dhe ndërlidhjes
Njësi të ruajtjes të të dhënave
Njësi të ruajtjes të të dhënave në përgjithësi
Fletë prej letre dhe shirita prej letre
Pajisje grumbulluese magnetike në përgjithësi
Disqe magnetikë
Shirita magnetikë
Kaseta dhe zëheqës për shirita magnetikë
Pajisje të ruajtjes optike
Njësi të tjera për ruajtje të dhënash
Zbatime të teknologjisë së informacionit
Zbatime të teknologjisë së informacionit në përgjithësi
Konceptime me pjesëmarrje ordinatorësh (CAO)
Karta identifikimi dhe dispozitivë të ngjashëm
Zbatime të TI në zyra
Zbatime të TI në informacion, dokumentacion, botim
Zbatime të TI në çështje bankare
Zbatime të TI në industri
Zbatime të TI në transport dhe tregti
Zbatime të TI në shkencë
Zbatime të TI në teknologjinë e kujdesit shëndetësor
Zbatime të TI në sektorë të tjerë
Makina për zyra
TEKNOLOGJIA E IMAZHIT
Pajisje optike
Fotografi
Fotografia në përgjithësi
Pajisje fotografike. Projektorët
Letër fotografike, filma e bobina filmi
Filma radiografikë
Kimikate për fotografi
Standarde të tjerë për fotografi
Kinematografi
Kinematografi në përgjithësi
Pajisje kinemaje
Filma kinemaje. Bobina filmi
Standarde të tjerë në lidhje me kinematografinë
Zbatime të dokumentuara të imazhit
Teknologji grafike
Teknologji grafike në përgjithësi
Pajisje të riprodhimit
Materiale për teknologjinë grafike
Standarde të tjera për teknologjinë grafike
MEKANIKË E SAKTËSISË. ARGJENDARI
Mekanikë e saktësisë
Prodhim i orëve
Prodhim i orëve në përgjithësi
Orë dore
Orë të murit
Mjete matëse të tjera për matjen e kohës
Bizhuteritë
MJETE TRANSPORTI AUTOMOBILISTIK
Automjete në përgjithësi
Sisteme të automjeteve
Sisteme të automjeteve në përgjithësi
Pajisje elektrike dhe elektronike
Makinat informatike. Sistemi kompjuterik
Pajisje të ndriçimit, sinjalizimit dhe njoftimit
Treguesit dhe pajisjet e kontrollit
Sisteme të frenimit
Transmisione. amortizime
Karroceri dhe elementë të karrocerisë
Sistemet e vendosjes dhe fshirjes
Friksione
Siguria e instalimit dhe sistemet e kufizuara
Sisteme të tjera të automjeteve
Motorë me djegie të brendshme për automjete
Motorë me djegie të brendshme për automjete në përgjithësi
Bllok i motorit dhe përbërës të brendshëm
Sisteme të ushqimit e të daljes së ajrit dhe gazit
Sisteme të ftohjes. Sisteme të lubrifikimit
Sisteme të ushqimit
Pajisje elektrike. Sisteme të kontrollit
Komponentë të tjerë dhe sisteme të motorëve me djegie të brendshme
Mjete të transportit tregtar
Mjete të transportit tregtar në përgjithësi
Kamionë dhe trailera
Autobuzë
Mjete të tjera të transportit tregtar
Vetura për pasagjerë
Automjete që punojnë me energji elektrike
Motoçikleta dhe biçikleta me motor
Biçikleta
Automjete për qëllime të veçanta
Diagnostikim, mirëmbajtje dhe pajisje kontrolli
HEKURUDHË
Inxhinieri hekurudhore në përgjithësi
Materiale dhe komponentë për inxhinieri hekurudhore
Pjesë rrokullisëse të vagonave dhe lokomotivave
Pjesë rrokullisëse të vagonave dhe lokomotivave
Mjete tërheqëse (lokomotiva)
Mjete të tërhequra (vagona)
Shina dhe elementë përbërës të linjës hekurudhore
Pajisje për transportim ajror me kavo
Pajisje për ndërtim dhe mirëmbajtje të hekurudhave dhe transportuesve ajrorë me kavo
NDËRTIM I ANIJEVE DHE STRUKTURA DETARE NË PËRGJITHËSI
Ndërtim i anijeve dhe struktura detare në përgjithësi
Standarde të përgjithshme që kanë të bëjnë me ndërtimin e anijeve dhe strukturat detare
Materiale dhe përbërësa për ndërtimin e anijeve
Trupa të anijeve dhe elementë të strukturave të tyre
Motorë të anijeve dhe sisteme të motorëve reaktivë
Sisteme të tubacioneve
Pajisje ngritëse dhe mbajtëse të ngarkesave
Pajisje e kuvertës së anijes dhe instalimet
Pajisje elektrike të anijeve dhe struktura detare
Pajisje e lundrimit dhe e kontrollit
Hapësira të vendeve
Hapësira të ngarkesave
Ventilim detar dhe sisteme të ajrit të kondicionuar e të ngrohjes
Standarde të tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e anijeve dhe strukturat detare
Anije detare
Anije të ujrave të brendshme (lumore)
Anije të vogla
AERONAUTIKË DHE INXHINIERI E MJETEVE TË HAPËSIRËS
Aeronautikë dhe inxhinieri e mjeteve të hapësirës në përgjithësi
Materiale për ndërtime aeronautike
Materiale për ndërtime aeronautike në përgjithësi
Lidhje ferroze në përgjithësi
Çeliqe
Lidhje jo ferroze në përgjithësi
Alumin
Titanium
Kauçuk dhe plastika
Ngjitësa
Tekstile
Materiale të tjera
Elementë të fiksimit për ndërtime aeronautike .
Elementë të fiksimit në përgjithësi
Filetatura
Bulonat, vidhat, kunjat
Dado
Kapile, gozhdë
Rondele dhe elementë të tjerë për bllokim
Përçina
Elementë të tjerë fiksimi
Komponentë për ndërtime aeronautike
Lyerje dhe procese përkatëse të përdorura në industrinë e aeronautikës
Struktura dhe elementë të strukturës
Motorë për aeronautikë dhe sisteme të vënies në lëvizje (të propulsionit)
Pajisje elektrike për aeronautikën dhe sistemet
Sisteme të gazeve për aeronautikën dhe komponentët
Pajisje dhe instrumente të bordit
Pajijse për pasagjerë dhe pajisje të kabinës
Shërbim në tokë dhe mirëmbajtje pajisjesh
Pajisje të ngarkesave
Sisteme të hapësirës dhe vëniet në veprim
PAJISJE MBAJTËSE TË MATERIALEVE
Pajisje ngritëse
Pajisje ngritëse në përgjithësi
Vinça
Aksesorë për pajisje ngritëse
Pajisje të tjera ngritëse
Pajisje për ngarkim-shkarkim të pandërprerë
Pajisje për ngarkim-shkarkim të pandërprerë në përgjithësi
Konvejerë
Komponentë për konvejerë
Transport pneumatik dhe komponentë të tij
Pajisje të tjera për ngarkim-shkarkim të pandërprerë
Kamionët industrialë
Pajisje ruajtëse
Makinat për gërmimin e dheut
Pajisjet për mbajtjen me dorë të materialeve
PAKETIMI DHE SHPËRNDARJA E MALLRAVE
Paketimi dhe shpërndarja e mallrave në përgjithësi
Paketimi i materialeve dhe pajisjeve ndihmëse
Masure. Bobina
Thasë. Çanta (qeska)
Shishe. Kana. Damixhana
Bidona. Kuti. Tubeta
Kontejnerë për aerosole
Fuçia. Kade. Kosha
Kasa. Kuti. Arka
Kontejnerë për transportimin e mallrave. Paleta
Shpërndarja e mallrave me ngarkim në përgjithësi.
Kontejnerë për përdorim të përgjithshëm
Paleta për përdorim të përgjithshëm
Kontejnerë, paleta e rrjeta për transportim ajror
Paketime për transportim të mbushura komplet
Standarde të tjerë që lidhen me shpërndarjen e mallrave
Makinat e paketimit
Magazinimi
Makinat e shpërndarjes dhe të shitjes
INDUSTRIA TEKSTILE DHE E LËKURËS
Proceset e industrisë tekstile
Materiale tekstile ndihmëse
Fibrat tekstile
Fibrat tekstile në përgjithësi
Fibrat natyrale
Fibra të prodhuara me dorë
Fibra minerale dhe metalore
Fibra të tjera tekstile
Produkte të industrisë tekstile
Tekstilet në përgjithësi
Fillrat
Prodhime tekstili
Tekstile për veshje (gomime. plastifikime. etj.)
Litarët
Mbulesa tekstili për dyshemetë
Gjeotekstile
Produkte të tjera të industrisë tekstile
Materiale për përforcimin e përbërësve
Materiale për përforcimin e përbërësve në përgjithësi
Materiale prej tekstili xhami
Materiale prej karboni
Materiale aramide
Materiale të tjera për përforcimin e përbërësve
Makineri për tekstile
Makineri për tekstile në përgjithësi
Makineri për tjerje, dredhje dhe endje
Makineri dhe pajisje për mbledhje
Tezgjahet. Makineri për thurje
Makineri për thurje trikosh
Pajisje për tharje dhe finisazh (apreture)
Makineri të tjera tekstile
Teknologjia e lëkurës
Teknologjia e lëkurës në përgjithësi
Proceset dhe materialet ndihmëse
Lëkurë të papërpunuara dhe të përpunuara
Lëkurë dhe gëzofe
Produkte lëkure
Makineri e pajisje për lëkurë dhe prodhim peliçe
Standarde të tjerë që lidhen me teknologjinë e lëkurës
INDUSTRI E VESHJEVE
Veshje
Kapele. Aksesorë për veshje. Mbërthim i veshjeve
Këpucë. Çizme
Makineri për qepje e pajisje të tjera për industrinë e veshjes
BUJQËSI
Bujqësi dhe pyje
Bujqësi dhe pyje në përgjithësi
Rritje e bimëve
Rritje dhe shtim i kafshëve
Peizazh dhe silvikulturë (pylltari)
Standarde të tjera për bujqësinë dhe pyjet
Ndërtesa, struktura dhe pajisje për ferma
Ndërtesa, struktura dhe pajisje për ferma në përgjithësi
Stalla, instalime dhe pajisje të tyre
Ndërtesa dhe pajisje për përpunim dhe ruajtje të prodhimeve bujqësore
Serra dhe pajisje të tjera
Standarde të tjera që lidhen me ndërtesat dhe pajisjet e fermave
Makina bujqësore, vegla dhe pajisje
Makina bujqësore dhe pajisje në përgjithësi
Traktorë bujqësorë dhe makina tërheqëse
Pajisje për punimin e tokës
Pajisje për ruajtjen, përgatitjen dhe shpërndarjen e plehrave
Pajisje për mbjellje
Pajisje për ujitje dhe kullim
Pajisje për mbrojtjen e bimëve
Pajisje për korrje
Pajisje për vitikulturën dhe bërjen e verës
Pajisje për hortikulturën (perimtari)
Pajisje për pyje
Pajisje dhe makineri të tjera bujqësore
Plehra
Pesticide dhe kimikate bujqësore të tjera
Pesticide dhe kimikate të tjera bujqësore në përgjithësi
Insekticide
Herbicide
Fungicide
Pesticide dhe kimikate bujqësore të tjera
Ushqime për kafshët
Apikulturë (bletari) dhe krimb mëndafshi
Gjueti
Peshkim dhe rritje peshku
Duhan, produkte duhani dhe pajisje që lidhen me to
TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE
Procese në industrinë ushqimore
Produkte agroushqimore në përgjithësi
Metoda të përgjithshme të provave dhe analizave
Drithëra, bishtajore dhe produkte të tyre
Fruta, perime
Fruta, perime dhe produktet e tyre në përgjithësi
Fruta dhe prodhime të tyre
Perime dhe produkte të tyre
Qumësht dhe produkte qumështi
Qumësht dhe produkte qumështi në përgjithësi
Qumësht dhe produkte qumështi
Gjalp
Djathra
Akullore
Prodhime të tjera qumështi
Mish, produkte mishi dhe produkte të tjera me origjinë shtazore
Produkte shtazore në përgjithësi
Mish dhe produkte mishi
Shpendë dhe vezë
Peshk dhe prodhime peshku
Prodhime të tjera shtazore
Çaj. Kafe. Kakao
Çaj
Kafe dhe zëvendësues të kafesë
Kakao
Pije
Pije në përgjithësi
Pije alkoolike
Pije jo alkoolike
Sheqer, prodhime sheqeri dhe niseshte
Sheqer dhe prodhime sheqeri
Niseshte dhe nënprodukte të saj
Çokollata
Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore
Vajra dhe yndyrna me origjinë bimore dhe shtazore
Fara vajore
Erëza dhe aromatizues. Shtesa ushqimore
Erëza dhe aromatizues
Shtesa ushqimore
Kripa
Uthull
Ushqime të ambalazhuara dhe të gatshme
Analiza shqisore
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin
Makineri dhe pajisje për industrinë ushqimore
TEKNOLOGJI KIMIKE
Produkte të industrisë kimike
Kimi analitike
Kimi analitike në përgjithësi
Laboratorë kimikë. Pajisje laboratorike
Enë laboratorike dhe pajisje që lidhen me to
Reagentë kimikë
Analiza kimike
Metodat fiziko-kimike të analizave
Lidhje të tjera për kiminë analitike
Kimi inorganike
Kimikate inorganike në përgjithësi
Elementë kimikë
Okside
Acide
Baza
Kripëra
Kimikate të tjera inorganike
Kimi organike
Kimikate organike në përgjithësi
Hidrokarbure alifatike
Hidrokarbure aromatike
Hidrokarbure të halogjenuara
Lidhje organike të nitruara
Acide organike
Anhidride
Alkoole. Etere
Estere
Aldehide dhe ketone
Fenole
Kimikate organike të tjerë
Produkte të industrisë kimike
Produkte të industrisë kimike në përgjithësi
Materiale për prodhimin e aluminit
Gaze për përdorime industriale
Eksplozive. Piroteknika
Kimikate për qëllime industriale dhe për dezinfektime shtëpiake
Lëndë me aktivitet sipërfaqësor
Ftohës dhe antifriza
Kimikate për mbrojtjen e drurit
Silikone
Esenca vajore
Kozmetika dhe produkte të higjienës së trupit
Kimikate për pastrimin e ujit
Produkte të tjera për industrinë kimike
Pajisje për industrinë kimike
Pajisje për industrinë kimike në përgjithësi
Reaktorë dhe përbërës të tyre
Kolona
Shkëmbyes të nxehtësisë
Pajisje të tjera për industrinë kimike
MINIERA DHE MINERALE
Miniera dhe kariera
Qymyrgurë
Minerale metalore
Minerale metalore në përgjithësi
Mineral hekuri
Mineral manganor
Mineral kromi
Mineral alumini
Minerale metalore të tjerë
Minerale jo metalore
Pajisje për miniera
Pajisje për minierat në përgjithësi
Pajisje për ndërtimin e tuneleve
Pajisje ventilimi, ajri të kondicionuar e ndriçimi
Pajisje për shpim dhe gërmim në miniera
Pajisje për transportim dhe ngritje
Pajisje të tjera për miniera
Pajisje për përpunim të mineraleve
NAFTË E TEKNOLOGJI QË LIDHEN ME TË
Nxjerrje dhe procese të përpunimit të naftës dhe të gazit natyror
Naftë bruto
Gaz natyror
Produkte të naftës në përgjithësi
Lubrifikuesa, vajra industrialë dhe produkte të tyre
Lëngje hidraulike
Dyllra, bitume dhe produkte të tjera të rënda prej nafte
Lëndë djegëse
Lëndë djegëse në përgjithësi
Lëndë djegëse të ngurta
Lëndë djegëse të lëngëta
Lëndë djegëse të gazta
Pajisje për industrinë e naftës dhe të gazit
Pajisje për industrinë e naftës dhe të gazit në përgjithësi
Pajisje për zbulim dhe nxjerrje
Pajisje të përpunimit
Pajisje vëllimore dhe matje të vëllimit
Pajisje të tjera për industrinë e naftës dhe gazit
Pajisje për depozitim të produkteve të naftës dhe të gazit
METALURGJI
Prodhim i metaleve
Prova të metaleve
Prova të metaleve në përgjithësi
Prova mekanike të metaleve
Prova pa shkatërrim të metaleve
Analiza kimike të metaleve
Metoda të tjera të provës së metaleve
Korrozion i metaleve
Metale ferroze
Metale ferroze në përgjithësi
Giza
Çeliqe
Ferrolidhje
Metale jo ferroze
Metale jo ferroze në përgjithësi
Alumin dhe lidhje të aluminit
Magnezium dhe lidhje të magneziumit
Bakër dhe lidhje të bakrit
Nikel, krom dhe lidhje të tyre
Titanium dhe lidhje të titaniumit
Plumb, zink, kallaj dhe lidhje të tyre
Kadmium, kobalt dhe lidhje të tyre
Metale të tjera jo ferroze dhe lidhje të tyre
Produkte prej gize dhe çeliku
Produkte prej gize dhe çeliku në përgjithësi
Çeliqe të trajtueshëm në të nxehtë
Çeliqe për betonarme
Çeliqe inoksidabël
Çeliqe për susta
Çeliqe për pajisje nën presion
Çeliqe instrumentale
Çeliqe me veti magnetike të veçanta
Çeliqe të pa lidhur
Produkte dhe gjysmë produkte prej llamarine çeliku
Shufra prej çeliku
Tela, litarë dhe zinxhirë me hallka prej çeliku
Profile prej çeliku
Tuba dhe tubacione prej çeliku për përdorim të veçantë
Derdhje çeliku dhe gize
Produkte të farkëtuara prej çeliku dhe gize
Produkte të tjera prej çeliku dhe gize
Produkte të metaleve jo ferroze
Produkte të metaleve jo ferroze në përgjithësi
Produkte prej alumini
Produkte prej magneziumi
Produkte prej bakri
Produkte prej nikeli dhe kromi
Produkte prej titaniumi
Produkte prej plumbi, zinku dhe kallaji
Produkte prej kadmiumi dhe kobalti
Produkte të tjera prej metalesh jo ferroze
Metalurgji e pluhurave
Pajisje për industrinë metalurgjike
TEKNOLOGJI E DRURIT
Procese të teknologjisë së drurit
Dru, trupa dhe lëndë e sharruar
Panele me bazë druri
Panele me bazë druri në përgjithësi
Kompensatë
Panele fibre dhe tallashi
Panele të tjera me bazë druri
Lëndë druri gjysmë e përpunuar
Tapa dhe produkte prej tape
Pajisje për përpunimin e drurit
Pajisje për përpunimin e drurit në përgjithësi
Makina për përpunimin e drurit
Vegla për përpunimin e drurit
Pajisje të tjera për përpunimin e drurit
INDUSTRITË E QELQIT DHE TË QERAMIKËS
Procese në industrinë e qelqit dhe qeramikës
Qelq
Qelq në përgjithësi
Lëndë të para dhe qelq i papërpunuar
Qelq për ndërtim
Produkte qelqi
Qeramikat
Qeramika në përgjithësi
Lëndë të para
Produkte qeramike
Qeramika të përpunuara
Standarde të tjera që lidhen me qeramikat
Refraktare
Pajisje për industrinë e qelqit dhe qeramikës
INDUSTRI E GOMËS DHE PLASTIKËS
Procese të përpunimit në industrinë e gomës dhe të plastikës
Rubber – Gomë
Plastics - Plastikat
Lëndë të para për gomën dhe plastikën
Lëndë të para për gomën dhe plastikën në përgjithësi
Raw materials for rubber - Materiale të papërpunuara për gomat
Raw materials for plastics - Materiale të papërpunuara për plastikat
Kauçuk dhe lëndë e parë për gomën
Përbërës të gomës
Materiale ndihmëse dhe shtesa për plastikën
Gomë
Plastikë
Plastika në përgjithësi
Materiale termoizoluese
Materiale plastike termike
Materiale kokërrizore
Plastikë e përforcuar
Produkte të gomës dhe plastikës
Produkte të gomës dhe plastikës në përgjithësi
Rubber products – Produkte gome
Plastics products – Produkte plastike
Filma dhe fletë
Fletët e petëzuara
Tuba, rakorderi dhe rubineta plastike
Tuba gome fleksibël
Guarnicione
Produkte të tjera prej gome dhe plastike
Other rubber products – Produkte të tjera gome
Other plastics products – Produkte të tjera plastike
Gomat
Goma në përgjithësi
Goma e mjeteve automobilistike
Goma e avionëve
Goma për makineri bujqësore
Goma të tjera
Ngjitës
Pajisje për industrinë e gomës dhe plastikës
TEKNOLOGJI E LETRËS
Procese të prodhimit të letrës
Pulpa (brum) i letrës
Letër dhe karton
Prodhime prej letre
Paper products in general – Produkte letre në përgjithësi
Letër zyre
Tissue paper – Letër pecetë
Cardboard - Karton
Other paper products – Produkte të tjera letre
Pajisje për industrinë e letrës
INDUSTRI E BOJRAVE DHE E NGJYRUESVE
Proces i ngjyrimit me bojra
Bojra dhe verniqe
Përbërës të bojës
Përbërës të bojës në përgjithësi
Pigmente dhe zgjeruesit
Lidhës
Tretës
Përbërës të tjerë të bojës
Bojra shkrimi. Bojra printimi
Pajisje për veshje me bojë
MATERIALE NDËRTIMI DHE NDËRTIM
Industri e ndërtimit
Industri e ndërtimit në përgjithësi
Aspekte ligjore
Aspekte kontraktuale
Aspekte teknike
Aspekte të tjera
Rregullim. Urbanistikë
Ndërtesa
Ndërtesat në përgjithësi
Ndërtesa publike
Ndërtesa për tregti dhe industri
Ndërtesa banimi
Ndërtesa të tjera
Elementë të ndërtimit
Elementë të ndërtimit në përgjithësi
Mure. Mbyllje. Fasada
Çati
Tavane. Dysheme. Shkallë
Oxhaqe
Dyer dhe dritare
Elementë të tjerë të ndërtimit
Struktura të ndërtimit
Struktura të ndërtimit në përgjithësi
Struktura metalike
Struktura prej druri
Muratura
Struktura prej betoni
Struktura të tjera
Struktura të jashtme
Materiale ndërtimi
Materiale ndërtimi në përgjithësi
Çimento. Allçi. Llaç. Gëlqere
Çimento
Gips
Llaç
Gëlqere
Materiale dhe produkte minerale
Natural stone products and materials – Materiale dhe produkte me gurë natyral
Clay products and materials – Produkte dhe materiale qeramike
Aggregates - Agregate
Ceramic tiles – Pllaka qeramike
Materiale ndërtimi prej qeramike
Beton dhe produkte betoni
Beton dhe komponentët e tij
Produkte betoni
Produkte prej çimentoje të përforcuar me fibra
Lidhësa. Materiale të papërshkueshëm
Materiale bituminozë
Materiale sintetike
Materiale për izolim termik dhe akustik
Materiale të tjera ndërtimi
Mbrojtje e jashtme dhe e brendshme e ndërtesave.
Mbrojtje e jashtme dhe e brendshme e ndërtesave në përgjithësi
Izolim termik
Akustikë në ndërtesa. Izolim akustik
Mbrojtje e ndërtesave kundër tërmeteve dhe vibracioneve
Papërshkueshmëri nga uji
Bituminous materials – Materiale bituminoze
Synthetic materials – Materiale sintetike
Mbrojtje nga rrufeja
Standarde të tjera që lidhen me mbrojtjen e jashtme dhe të brendshme të ndërtesave
Instalime në ndërtesa
Instalime në ndërtesa në përgjithësi
Sisteme të ngrohjes qendrore
Ventilimi dhe klimatizimi
Sisteme të furnizimit me gaz
Sisteme të furnizimit me energji elektrike
Sisteme të furnizimit me ujë
Aparatet e ngrohjes së ujit
Sanitary installations
Sisteme të evakuimit të ujit
Ashensorë. Shkallë mekanike
Instalime të tjera në ndërtesa
Ndriçim
Ndriçim në përgjithësi
Ndriçim i brendshëm
Ndriçimi i brendshëm i ndërtesave
Hollësira të brendshme
Aksesorë për ndërtesa
Teknikë e ndërtimit
Materiale për ndërtim
Scaffolds - Skela
INXHINIERI CIVILE
Inxhinieri civile në përgjithësi
Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë
Sistemi i jashtem i transportimit te ujit
Sisteme të jashtme të shkarkimit (ujra të zeza).
Ndërtime të urave
Ndërtime të tuneleve
Inxhinieri rrugore
Inxhinieri rrugore në përgjithësi
Ndërtime të rrugëve
Materiale të ndërtimit të rrugëve
Instalimet dhe pajisjet rrugore
Ndriçim i rrugëve dhe pajisje që lidhen me të
Standarde të tjera që kanë të bëjnë me inxhinieri rrugore
Ndërtim i hekurudhave
Ndërtim i teleferikëve
Ndërtim i aeroporteve
Ndërtim i kanaleve dhe i porteve
Ndërtime hidraulike
INXHINIERI USHTARAKE
Inxhinieri ushtarake. Punime ushtarake. Armë
PAJISJE SHTËPIAKE DHE TË TREGTISË. ZBAVITJE. SPORTE
Ekonomitë shtëpiake në përgjithësi
Pajisje shtëpiake elektrike në përgjithësi
Pajisje kuzhine
Pajisje kuzhine në përgjithësi
Mobilje kuzhine
Soba gatimi, furra dhe pajisje të ngjashme
Pajisje shtëpiake të ngrirjes
Lavastovilje (pjatalarëse)
Pajisje të vogla kuzhine
Pajisje gatimi, takëm (thika, lugë, pirunj) dhe veshje apartamenti
Pajisje të tjera për kuzhine
Pajisje të pastërtisë
Pajisje për trajtimin e dyshemesë
Pajisje ngrohëse shtëpiake, tregtare dhe industriale
Pajisje ngrohëse në përgjithësi
Ngrohës elektrikë
Ngrohës me gaz
Ngrohës me lëndë djegëse të ngurtë
Ngrohës me lëndë djegëse të lëngët
Ngrohësa që përdorin burime të tjera energjie
Kontrolle automatike për përdorim shtëpiak
Pajime dyqani
Pajime dyqani në përgjithësi
Rafte
Pajisje ftohëse tregtare
Karroca për t'u përdorur në supermarkete
Pajime të tjera për dyqan
Mobilje
Shkallë
Mbulesa jo tekstile për dysheme
Tekstile për shtëpi. Pëlhurë e linjtë
Pajisje për kujdesin e trupit
Pajisje të ndryshme shtëpiake dhe tregtare
Pajisje për fëmijë
Artikuj të artit dhe të punës së dorës
Pajisje për argëtim (zbavitje)
Pajisje për zbavitje në përgjithësi
Pajisje teatri, skene dhe për studio
Instrumente muzikore
Pajisje kampingu dhe ndenjëse portative
Sheshe të lodrave
Lodrat
Pajisje të tjera për argëtim
Pajisje dhe komoditete sportive
Pajisje dhe komoditete sportive në përgjithësi
Komoditete sportive
Pajisje sportive dimërore
Pajisje sportive për mjedise të mbyllura
Pajisje sportive për jashtë shtëpisë e për në ujë
Pajisje dhe mjete për sporte të tjera