Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-09-23
Time: 15:56


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sterilizimi i pajisjeve të kujdesit shëndetësor - Vlimi në temperaturë të ulët dhe formadelhidi - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin e zakonshëm të proçesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 25424:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore -Amendament 2: Rishikimi në pikat 4.3.4 dhe 11.2 (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 11: Testet për toksicitetin sistemik (ISO 10993-11:2017)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Softueri i shëndetit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë e produktit
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 2: Filtrimi i sterilizuesit (ISO 13408-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 1: Përcaktimi i popullimit të mikroorganizmeve në produktet (ISO 11737-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Ambalazhimi për pajisje mjekësore të sterilizuara në fazën përfundimtare - Pjesa 1: Kërkesat për materialet, sistemet e barrierave sterile dhe sistemet e ambalazhimit (ISO 11607-1: 2006, përfshirë Amd 1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 16: Projekti i studimit toksikokinetik për produktet e degradimit dhe substancat e filtrueshme (ISO 10993-16: 2017)
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike - Korrigjim Teknik 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 4: Përzgjedhja e testeve për ndërveprime me gjakun (ISO 10993-4:2017)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2017 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 6: Testet për efektet lokale pas implantimit (ISO 10993-6:2016)
Anglisht
Publikuar 
30.03.2017 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje mjekësore - Simbole për tu përdorur në etiketat e pajisjeve mjekësore, etiketimi dhe informacioni që duhet të shpërndahet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 15223-1:2016, Versioni i korrigjuar 2017-03)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Kërkesat për pajisjet mjekësore të shënuara " STERILE " - Pjesa 2: Kërkesat për pajisjet mjekësore të trajtuara për sterilitet
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 7: Proceset alternative për pajisjet mjekësore dhe produktet e kombinuara (ISO 13408-7:2012)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Oksid etileni - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11135:2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 3: Testet për për genotoksicitetin, karcinogenicitetin dhe toksicitetin riprodhues (ISO 10993-3:2014)
Anglisht
Publikuar 
29.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Indikatorë kimik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 11140-1:2014)
Anglisht
Publikuar 
09.12.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive të parashikuara për trajtimin e takiaritmisë (përfshin defibrilatorët e implantueshëm)
Anglisht
Publikuar 
09.12.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Software i pajisjes mjekësore - Proceset software të ciklit të jetës
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Informacion i dhënë nga prodhuesi me pajisje mjekësore
Anglisht
Publikuar 
24.04.2014 
262 fq.
PDF
9579 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
Anglisht
Publikuar 
27.11.2013 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Trajtimi i proçesit antiseptik për kujdesin e produkteve sanitare - Pjesa 6: Sistemet e izolatorëve (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 12: Përgatitja e mostrës dhe e materialeve referuese (ISO 10993-12:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
99 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje mjekësore - Zbatimi i menaxhimit të rrezikut në pajisjet mjekësore (ISO 14971:2007, Versioni i korrigjuar 2007-10-01)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa1 :Vlerësimi dhe prova e riskut gjatë proçesit të menaxhimit (ISO 10993-1:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 9: Kuadri për identifikimin dhe përcaktimin e anës sasiore të produkteve potenciale të degraduara (ISO 10993-9:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit- Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 6: Sistemet e izoluesve (ISO 13408-6:2005)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 2: Testet e sterilitetit të kryera në përkufizimin, vlefshmërinë dhe mirëmbajtjen e procesit të sterilizimit (ISO 11737-2:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 5: Sterilizimi në vend (ISO 13408-5:2006)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit (ISO 10993-7:2008)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 4: Teknologjitë e vendeve të pastrimit (ISO 13408-4:2005)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 3: Liofilizimi (ISO 13408-3:2006)
Anglisht
Publikuar 
30.09.2011 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Kërkesa të përgjithshme për karakterizimin e një agjenti sterilizues dhe zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin e zakonshëm të procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 14937:2009)
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 13: Identifikimi dhe kualifikimi i produkteve të degraduara nga pajisjet mjekësore polimere (ISO 10993-13:2010)
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike (ISO 14155:2011)
Anglisht
Publikuar 
28.10.2010 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet elektrike mjekësore - Pjesa 1-6: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë baze dhe performancën thelbësore - Standard anësore: Përdorshmëria
Anglisht
Publikuar 
28.10.2010 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje mjekësore aktive të implantueshme - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për sistemet e implantit për dëgjueshmërinë në kërmillin e veshit dhe në kolonën e trurit
Anglisht
Publikuar 
29.04.2010 
396 fq.
PDF
11543 lek 
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 5: Provat për citotoksisitetin in vitro (ISO 10993-5:1999)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2009 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Software i pajisjes mjekësore - Proceset software të ciklit të jetës
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive të parashikuara për trajtimin e takiaritmisë (përfshin defibrilatorët e implantueshëm)
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 18: Karakterizimi (tipizimi) kimik i materialeve (ISO 10993-18:2005)
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 17: Vërtetimi i limiteve të lejueshme për substancat e filtrueshme (ISO 10993-17:2002)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2007 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Avulli i nxehtë - Pjesa 1: Kërkesat për zhvillimin, vlefshmërinë dhe kontrollin e zakonshëm të procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 17665-1:2006)
Anglisht
Publikuar 
26.04.2006 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Kërkesat për pajisjet mjekësore të shënuara "Sterile" - Pjesa 1: Kërkesat për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht
Anglisht
Publikuar 
21.06.2005 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë, markimin dhe informacionin që duhet të jepet nga prodhuesi
Anglisht
Publikuar 
01.06.2005 
95 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive për të trajtuar bradiaritminë (stimulatorët kardiakë)
Anglisht
Publikuar 
01.09.2004 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Kërkesat për pajisjet mjekësore të shënuara "Sterile" - Pjesa 1: Kërkesat për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht

55 të gjetura, faqe 1 nga 1        1 

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri