Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-06-01
Time: 03:01


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.01.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kërkesës biokimike të Oksigjenit pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtimin e aliltiuresë (ISO 5815-1:2019)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2018)
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i parametrave të përzgjedhur nëpërmjet sistemeve analitike diskrete - Pjesa 1: Amoniumi, nitratet, nitritet, kloruret, ortofosfatet, sulfatet dhe silikatet me anë të detektimit fotometrik
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i karbonit organik të përgjithshëm (TOC), karbonit organik të tretshëm (DOC), azotit të lidhur të përgjithshëm (TNb) dhe azotit të lidhur të tretshëm (DNb) pas djegies oksiduese katalitike në temperaturë të lartë
Anglisht
Publikuar 
18.07.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorit të lirë dhe klorit të përgjithshëm - Pjesa 2: Metoda kolorimetrike që përdor N.N - dietil - 1.4 fenildiaminë, për qëllime të kontrollit rutinë
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i perkloratit të tretur - Metoda duke përdorur kromatografinë jonike ( IC) (ISO 19340:2017)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të polikloruar me zinxhir të shkurtër (SCCPs) në sedimente, ujëra të zeza dhe në grimca në suspension - Metoda duke përdorur spektrometrinë në masë (GC-MS) dhe jonizimin negativ për kapjen e elektroneve (ECNI) (ISO 18635:2016)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i komponimeve organike flurore në ujë - Metoda duke përdorur mikro-ekstraktimin në fazë të ngurtë (HS-SPME) e ndjekur nga metoda spektrometrisë në masë me gazkromatografi (GC-MS) (ISO 17943:2016)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Aplikimi i metodës të spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-MS) - Pjesa 2: Përcaktimi i elementëve të përzgjedhur duke përfshirë izotopet e uraniumit (ISO 17294-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i pesticideve klor-organike (OCP) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i difenil-etereve poli-bromike selektive (PBDE) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Udhëzues për vlefshmërinë e metodave analitike fiziko-kimike
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike policiklike (PAH) në mostrat e të gjithë ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe e kombinuar me metodën gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i agjentëve të përzgjedhur të impianteve të trajtimit dhe produkteve biocide - Metoda duke përdorur fazën e ngurtë të mikroekstraktimit (SPME) e ndjekur nga metoda gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) (ISO 27108:2010)
Anglisht
Shfuqizuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2012)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i bromateve të tretëshme - Metoda me kromatografinë jonike (IC) dhe reaksionin post kolonë (PCR) (ISO 11206:2011)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i tributilit të kallajit (TBT) në mostrat e ujit - Metoda me përdorimin e ekstraktimit në fazë të ngurtë (SPE) me disqe (SPE) dhe gazkromatografinë me mas spektrometri katërpolare të trefishtë
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lire duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 1: Metoda me përdorim te analizat me injeksion në rrjedhje (FIA) (ISO 14403-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lirë duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 2: Metoda me përdorimin e analizës me rrjedhje të vazhduar (CFA) (ISO 14403-2:2012)
Anglisht
Publikuar 
27.08.2014 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit të kërkesës së oksigjenit kimik (ST-COD) - Metoda me tub të mbyllur me shkallë të vogël
Anglisht
Publikuar 
13.03.2013 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 16 hidrokarbureve aromatike policiklike (PAH) në ujëra - Metoda me përdorimin e kromatografisë së gaztë me detektim të spektrometrisë së masës (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
13.03.2013 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur - Metoda me sensor elektrokimik (ISO 5814:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit të substancave aktive sipas blusë së metilenit (MBAS)- Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 16265:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i pH (ISO 10523:2008)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metoda me spektrometri të absorbimit atomik (AAS) me dhe pa pasurim (ISO 12846:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i anioneve të tretura me kromatografinë e lëngët të joneve - Pjesa 1: Përcaktimi bromurit, klorurit, fluorit, nitrateve, nitriteve, fosfateve dhe sulfateve - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10304-1:2007/Cor 1:2010)
Anglisht
Publikuar 
03.04.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi selektiv i alkilfenoleve - Pjesa 2: Përcaktimi me gaz kromatografi - mas spektrometri i alkilfenoleve, etoksilatëve të tyre dhe bisfenolit A në mostra të pafiltruara pas ekstraktimit në fazë të ngurtë dhe derivatizimit (ISO 18857-2:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metoda e spektrometrisë së fluoreshencës atomike (ISO 17852:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i dalaponit, acidit trikloracetik dhe acideve të përzgjedhura haloacetik - Metoda me kromatografi të gaztë detektimi GC-ECD dhe /ose GC-MS) mbas ekstraktimit lëng/lëng dhe derivimit (ISO 23631:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i aliklfenoleve të zgjedhur - Pjesa 1: Metoda për mostrat e pa filtruara duke përdorur ekstraktim lëng -lëng dhe kromatografi të gaztë me detektim përzgjedhës mase (ISO 18857-1:2005)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda duke përdorur analiza në rrjedhje (FIA dhe AQF) dhe detektimin spektrometrik (ISO 23913:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda fotometrike për ujerat pak te ndotura (ISO 18412:2005)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i diferiletereve me shumë brom te përzgjedhur në sedimentet dhe llumin e ujërave të zeza - Metoda duke përdorur ekstraktim dhe kromatografinë e gaztë (ISO 22032:2006)
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Veprime kimike degraduese mbi betonin - Përcaktimi i përmbajtjes së dioksidit të karbonit agresiv në ujë
Anglisht
Publikuar 
24.03.2010 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i elementeve të zgjedhur me spektrometri të emisionit optik me plazëm të çiftuar me induksion (ICP-OES)
Anglisht
Publikuar 
05.03.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 33 elementeve me spektroskopi të emisionit atomik me plazmë të çiftuar me induksion(ISO 11885:1996)
Anglisht
Publikuar 
05.03.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i anioneve të tretura me kromatografinë e lëngët të joneve - Pjesa 1: Përcaktimi bromurit, klorurit, fluorit, nitrateve, nitriteve, fosfateve dhe sulfateve
Anglisht
Publikuar 
05.06.2009 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përdorimi i metodës spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar (ICP-MS) - Pjesa 1: Udhëzime të përgjithshme (ISO 17294-1:2004)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i sulfateve - Metoda me anë të analizës së rrjedhjes së vazhdueshme (CFA)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike shumëciklike (PAH) - Pjesa 2 - Përcaktimi i 6 PAH me anë të kromatografisë në fazë të lëngët me perfomancë të lartë me zbulim fluoreshence pas ekstraksionit lëng -lëng
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i benzenit dhe disa derivateve - Pjesa 1: Metoda me kromatografi në fazë të gaztë e hapësirës së parme (head-space)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike shumeciklike (PAH) - Pjesa 1 - Përcaktimi i 6 PAH me kromatografi në shtresë të hollë me perfomancë të lartë - me zbulim fluoreshence pas ekstraksionit lëng - lëng
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kërkesës për oksigjen biokimik pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtesë të aliltiuresë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metodat qe përfshijnë pasurimin me amalgamim
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i mërkurit - Metoda duke përdorur spektometrinë e fluoreshencës atomike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i elementeve të zgjedhur me spektroskopi të emetimit optik me plazëm të lidhur me induksion (ICP-OES)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kërkesës për oksigjen biokimik pas n ditëve (BODn) - Pjesa 2: Metoda për mostrat e paholluara
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i dalaponit, acidit trikloracetik dhe acideve të seleksionuar haloacetik - Metoda me gazkromatografi (zbulimi GC-ECD dhe /ose GC-MS) mbas ekstratimit lëng/lëng dhe ndarjes (ISO 23631:2006)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i ftalateve të seleksionuar me gazkromatografi dhe spektrometrinë e masës (ISO 18856:2004)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përbërësve të seleksionuar organostanikë - Metoda me gazkromatograf (ISO 17353:2004)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i disa eksplozivëve dhe të përbërësve që lidhen me to - Metoda e kromatografisë në fazë të lëngët me performancë të lartë (HPLC) me zbulimin UV (ISO 22478:2006)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 1: Metoda e analizës me injektim në rrjedhje (FIA) (ISO 15681-1:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjashtë agjentëve kompleksues - Metoda gazkromatografike
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i azotit amoniakal - Metoda e analizës me rrjedhje (CFA dhe FIA) dhe detektim spektrometrik (ISO 11732:2005)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2008 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i halogjenureve organikë të adsorbueshëm (AOX) (ISO 9562:2004)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2008 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përdorimi i metodës spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar (ICP-MS) - Pjesa 2: Përcaktimi i 62 elementëve (ISO 17294:2003)
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i azotit - Përcaktimi i azotit të lidhur mbas djegies dhe oksidimit të tij
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i fosforeve - Metoda spektrometrike e amonium molibdatit
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorureve me metodën e analizës në rrjedhje (CFA dhe FIA) dhe detektim fotometrik ose potenciometrik
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i nitrofenoleve të zgjedhura - Metoda me anë të ekstratimit në fazë të ngurtë me gazkromatografi me detektim me mas - spektrometri
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 15 hidrokarbureve aromatike policiklikë (PAH) në ujë me HPLC me detektim fluoreshent pas ekstratimit lëng - lëng
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i epiklorhidrinës
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Disgregimi për përcaktimin e elementëve të zgjedhur në ujë - Pjesa 1: Disgregimi me ujë mbretëror
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i silikateve të tretëshme me anë të analizës me rrjedhje (FIA dhe CFA) dhe detektimit fotometrik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi gazkromatografik i një numuri hidrokarburesh aromatike monociklikë. naftalenit dhe disa komponimeve të kloruruara duke përdorur degazimin dhe desorbimin termik.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i herbicideve të zgjedhura fenoksilkanoike. duke përfshirë bentazonet dhe hidrobenzonitrilet me gazkromatografi dhe spektrometri të masës pas ekstratimit në fazë të ngurtë dhe derivatizimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjashtë agjentëve kompleksues - Metoda gazkromatografike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjurmëve të elementëve duke përdorur spektrometrinë e absorbimit atomik me furrë grafiti
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Disgregimi për përcaktimin e elementëve të zgjedhur në ujë - Pjesa 2: Disgregimi me acid nitrik
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i i komponimeve organike të zgjedhura të azotit dhe fosforit - Metodat me gazkromatografi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit të vajrave hidrokarbure - Pjesa 2: Metoda me ekstraktim me tretës dhe kromatografi të gaztë
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i parationit, metil - partionit dhe disa komponimeve të tjera fosfor - organike në ujë me anë të ekstraktimit me diklormetan dhe analizës me gazkromatografi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i mërkurit nga fluoreshenca e spektrometrisë atomike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i fenoleve njëvalente te seleksionuar - Pjesa 1: Metoda e kromatografisë në fazë të gaztë pas përqëndrimit me ekstraktim (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 3: Metoda spektrometrike me acid sulfosalicilik
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 2: Metoda spektrometrike me fluorl-4 fenol pas distilimit (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfureve të tretura - Metoda fotometrike me blu metileni.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i klorureve - Titullimi me nitrat argjendi duke përdorur kromatin si dëftues (Metoda e Mohrit)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Udhëzime për përcaktimin e karbonit organik total (TOC) dhe të karbonit organik të tretshëm (DOC)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit Kjejdahhl - Metoda me mineralizim me selenium (EN 25663)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur. Metoda me sensor elektrokimik (EN 25814)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda spektrometrike me përdorim të difenilit 1,5 karbazides
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i fenoleve njëvalente - Pjesa 2: Metoda me derivatizimdhe kromatografi të gazt
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 1: Metoda spektrometrike me dymetil-2,6 fenol (Ky standard ështe vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i aluminit - Metoda spektometrike me përdorim të pirokatekol violetit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i seliniumit - Metoda me spektrometri të absorbimit atomik (teknika hidrure)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i lëndëve me aktivitet sipërfaqësor (detergjenteve) - Pjesa 2: Përcaktimi i detergjenteve jo-jonik duke përdorur reaktivin Dragendorff
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i pH
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniakut - Metoda potenciometrike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i cianureve - Pjesa 2: Përcaktimi i cianureve që çlirohen me lehtësi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i halogjeneve të komponimeve organike të adsorbueshme (AOX)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniakut- Pjesa 1: Metoda skeptrometrike manuale
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfateve - Metoda gravimetrike me klorur bariumi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit - Pjesa 2: Përcaktimi i azotit të lidhur, pas djegies dhe oksidimit deri në dyoksidazoti dhe me dedektim kemilumineshent
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniumit - Pjesa 2: Metoda skeptrometrike automatike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi spektrometrik i fosforit duke përdorur molibdatin e amonit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i cianureve - Pjesa 3: Përcaktimi i klorcianit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i florureve - Pjesa 1: Metoda me sensor elekrokimik për ujin e pijshëm dhe ujrat lehtësisht të ndotura
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitriteve - Metoda spektrometrike me absorbim molekular
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit - Pjesa 2: Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit me spektrometri të emisionit të flakës
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit - Metoda me titullim me EDTA
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit - Pjesa 2: Përcaktimi i kaliumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i lëndëve me aktivitet sipërfaqësor (detergjenteve) - Pjesa 1: Përcaktimi i detergjenteve anionik nëpërmjet matjes së treguesit të blusë së metilenit (MBAS)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Matja e parametrave biokimik - Përcaktimi spektrometrik i përqëndrimit të klorofilës-a
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i boratit - Metoda spektrometrike me përdorimin e azomethinë-H
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i manganit - Metoda spektrometrike me formaldoksim
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i cianureve - Pjesa 4: Përcaktimi i cianureve me metodën me difuzion në pH 6
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i benzenit dhe disa derivateve - Pjesa 2: Metoda me ekstraktim dhe kromatografi të gazt
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i cianureve - Pjesa 1: Përcaktimi i cianureve total
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i amoniumit - Metoda me distilim dhe titullim
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit - Shpërbërja ekatalitike pas reduktimit me aliazh Devarda
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i mërkurit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1997 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i arsenikut total - Metoda spektrometrike me dietil-ditiokarbamat argjendi
Anglisht
Publikuar 
01.01.1997 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kalciumit dhe magneziumit - Metodat titrimetrike EDTA
Anglisht
Publikuar 
01.01.1997 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kobaltit, nikelit, bakrit, zinkut, kadmiumit dhe plumbit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik me flak
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i hekurit - Metoda spektrometrike duke përdorur fenantrolinë - 1,10
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i treguesit të fenolit - Metoda spektrometrike me 4-aminoantipirinë pas distilimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kadmiumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1996 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i mërkurit të përgjithshëm me spektrometri të absorbimit atomik pa flakë - Pjesa 3: Metoda e mineralizimit me brom (Ky standard është vetëm anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.1995 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur me metodën jodometrike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1989 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit biokimik

126 të gjetura, faqe 1 nga 1        1 

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri