dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
13.03.2013 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 16 hidrokarbureve aromatike policiklike (PAH) në ujëra - Metoda me përdorimin e kromatografisë së gaztë me detektim të spektrometrisë së masës (GC-MS)
Anglisht
Publikuar 
13.03.2013 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur - Metoda me sensor elektrokimik (ISO 5814:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit të substancave aktive sipas blusë së metilenit (MBAS)- Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 16265:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i pH (ISO 10523:2008)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metoda me spektrometri të absorbimit atomik (AAS) me dhe pa pasurim (ISO 12846:2012)
Frengjisht
Publikuar 
26.09.2012 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i anioneve të tretura me kromatografinë e lëngët të joneve - Pjesa 1: Përcaktimi bromurit, klorurit, florurit, nitratit, nitritit, fosfatit dhe sulfatit - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10304-1:2007/Cor 1:2010)
Anglisht
Publikuar 
03.04.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi selektiv i alkilfenoleve - Pjesa 2: Përcaktimi me gaz kromatografi - mas spektrometri i alkilfenoleve, etoksilatëve të tyre dhe bisfenolit A në mostra të pafiltruara pas ekstraktimit në fazë të ngurtë dhe derivatizimit (ISO 18857-2:2009)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metoda e spektrometrisë së fluoreshencës atomike (ISO 17852:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i aliklfenoleve të zgjedhur - Pjesa 1: Metoda për mostrat e pa filtruara duke përdorur ekstraktim lëng -lëng dhe kromatografi të gaztë me detektim përzgjedhës mase (ISO 18857-1:2005)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i dalaponit, acidit trikloracetik dhe acideve të përzgjedhura haloacetik - Metoda me kromatografi të gaztë detektimi GC-ECD dhe /ose GC-MS) mbas ekstraktimit lëng/lëng dhe derivimit (ISO 23631:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda duke përdorur analiza në rrjedhje (FIA dhe AQF) dhe detektimin spektrometrik (ISO 23913:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i diferiletereve me shumë brom te përzgjedhur në sedimentet dhe llumin e ujërave të zeza - Metoda duke përdorur ekstraktim dhe kromatografinë e gaztë (ISO 22032:2006)
Anglisht
Publikuar 
05.05.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda fotometrike për ujerat pak te ndotura (ISO 18412:2005)
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Veprime kimike degraduese mbi betonin - Përcaktimi i përmbajtjes së dioksidit të karbonit agresiv në ujë
Anglisht
Publikuar 
24.03.2010 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i elementeve të zgjedhur me spektrometri të emisionit optik me plazëm të çiftuar me induksion (ICP-OES)
Anglisht
Publikuar 
05.03.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i anioneve të tretura me kromatografinë e lëngët të joneve - Pjesa 1: Përcaktimi bromurit, klorurit, fluorurit, nitratit, nitritit, fosfatit dhe sulfatit
Anglisht
Publikuar 
05.03.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 33 elementeve me spektroskopi të emisionit atomik me plazmë të çiftuar me induksion(ISO 11885:1996)
Anglisht
Publikuar 
05.06.2009 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përdorimi i metodës spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar (ICP-MS) - Pjesa 1: Udhëzime të përgjithshme (ISO 17294-1:2004)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metodat qe përfshijnë pasurimin me amalgamim
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kërkesës për oksigjen biokimik pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtesë të aliltiuresë

125 të gjetura, faqe 2 nga 7          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7