dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metodat qe përfshijnë pasurimin me amalgamim
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kërkesës për oksigjen biokimik pas n ditëve (BODn) - Pjesa 1: Hollimi dhe metoda e mbjelljes me shtesë të aliltiuresë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i benzenit dhe disa derivateve - Pjesa 1: Metoda me kromatografi në fazë të gaztë e hapësirës së parme (head-space)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike shumeciklike (PAH) - Pjesa 1 - Përcaktimi i 6 PAH me kromatografi në shtresë të hollë me perfomancë të lartë - me zbulim fluoreshence pas ekstraksionit lëng - lëng
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike shumëciklike (PAH) - Pjesa 2 - Përcaktimi i 6 PAH me anë të kromatografisë në fazë të lëngët me perfomancë të lartë me zbulim fluoreshence pas ekstraksionit lëng -lëng
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kërkesës për oksigjen biokimik pas n ditëve (BODn) - Pjesa 2: Metoda për mostrat e paholluara
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i mërkurit - Metoda duke përdorur spektometrinë e fluoreshencës atomike
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i ftalateve të seleksionuar me gazkromatografi dhe spektrometrinë e masës (ISO 18856:2004)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i dalaponit, acidit trikloracetik dhe acideve të seleksionuar haloacetik - Metoda me gazkromatografi (zbulimi GC-ECD dhe /ose GC-MS) mbas ekstratimit lëng/lëng dhe ndarjes (ISO 23631:2006)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përbërësve të seleksionuar organostanikë - Metoda me gazkromatograf (ISO 17353:2004)
Anglisht
Publikuar 
14.11.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i disa eksplozivëve dhe të përbërësve që lidhen me to - Metoda e kromatografisë në fazë të lëngët me performancë të lartë (HPLC) me zbulimin UV (ISO 22478:2006)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2008 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përdorimi i metodës spektrometrisë së masës me plazmë të çiftuar (ICP-MS) - Pjesa 2: Përcaktimi i 62 elementëve (ISO 17294:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i halogjenureve organikë të adsorbueshëm (AOX) (ISO 9562:2004)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i azotit amoniakal - Metoda e analizës me rrjedhje (CFA dhe FIA) dhe detektim spektrometrik (ISO 11732:2005)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 1: Metoda e analizës me injektim në rrjedhje (FIA) (ISO 15681-1:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjashtë agjentëve kompleksues - Metoda gazkromatografike
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i fosforeve - Metoda spektrometrike e amonium molibdatit
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i azotit - Përcaktimi i azotit të lidhur mbas djegies dhe oksidimit të tij
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorureve me metodën e analizës në rrjedhje (CFA dhe FIA) dhe detektim fotometrik ose potenciometrik

125 të gjetura, faqe 3 nga 7          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7