dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i nitrofenoleve të zgjedhura - Metoda me anë të ekstratimit në fazë të ngurtë me gazkromatografi me detektim me mas - spektrometri
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i 15 hidrokarbureve aromatike policiklikë (PAH) në ujë me HPLC me detektim fluoreshent pas ekstratimit lëng - lëng
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i silikateve të tretëshme me anë të analizës me rrjedhje (FIA dhe CFA) dhe detektimit fotometrik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Disgregimi për përcaktimin e elementëve të zgjedhur në ujë - Pjesa 2: Disgregimi me acid nitrik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i herbicideve të zgjedhura fenoksilkanoike. duke përfshirë bentazonet dhe hidrobenzonitrilet me gazkromatografi dhe spektrometri të masës pas ekstratimit në fazë të ngurtë dhe derivatizimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjurmëve të elementëve duke përdorur spektrometrinë e absorbimit atomik me furrë grafiti
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi gazkromatografik i një numuri hidrokarburesh aromatike monociklikë. naftalenit dhe disa komponimeve të kloruruara duke përdorur degazimin dhe desorbimin termik.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i gjashtë agjentëve kompleksues - Metoda gazkromatografike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Disgregimi për përcaktimin e elementëve të zgjedhur në ujë - Pjesa 1: Disgregimi me ujë mbretëror
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i epiklorhidrinës
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i parationit, metil - partionit dhe disa komponimeve të tjera fosfor - organike në ujë me anë të ekstraktimit me diklormetan dhe analizës me gazkromatografi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit të vajrave hidrokarbure - Pjesa 2: Metoda me ekstraktim me tretës dhe kromatografi të gaztë
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i i komponimeve organike të zgjedhura të azotit dhe fosforit - Metodat me gazkromatografi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i mërkurit nga fluoreshenca e spektrometrisë atomike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i natriumit dhe kaliumit - Pjesa 2: Përcaktimi i kaliumit me spektrometri të absorbimit atomik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda spektrometrike me përdorim të difenilit 1,5 karbazides
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i oksigjenit të tretur. Metoda me sensor elektrokimik (EN 25814)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit Kjejdahhl - Metoda me mineralizim me selenium (EN 25663)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësi e ujit - Udhëzime për përcaktimin e karbonit organik total (TOC) dhe të karbonit organik të tretshëm (DOC)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit - Pjesa 2: Përcaktimi i azotit të lidhur, pas djegies dhe oksidimit deri në dyoksidazoti dhe me dedektim kemilumineshent

125 të gjetura, faqe 4 nga 7          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7