dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

230 Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

Kodi: 230
Statusi: Aktiv
Kryetari: Alqi Çullaj
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

Titulli në anglisht

Water, air and soil quality

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me kërkesat e standardizimit në fushën e cilësisë së ujit, përcaktimin e kushteve së marrjes së mostrave të ujërave, matjen dhe raportimin e karakteristikave të ujit. Për sa i përket matjes së karakteristikave të ujit këtu përfshihen matjet fizike, kimike, biokimike, biologjike dhe matjet mikrobiologjike. Brenda fushëveprimit të këtij KT një rëndësi e veçantë i jepet aspektit mjedisor i cili ka të bëjë me kontrollin e sipërfaqes së ujit (lumenj,përrenj,liqene,rezervuare,dete,(ujëra detar), ujëra në terren dhe precipitimi i tyre. Nga ana tjetër një rol të madh luan dhe kontrolli i cilësisë së ujit të destinuar për konsum njerëzor, si dhe për qëllime të tjera si përshtatshmëria për përpunim industrial.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 164

Water supply

CEN/TC 183

Waste management

CEN/TC 195

Air filters for general air cleaning

CEN/TC 230

Water analysis

CEN/TC 243

Cleanroom technology

CEN/TC 264

Air quality

CEN/TC 292

Characterization of waste

CEN/TC 308

Characterization and management of sludge

CEN/SS S26

Environmental management

CEN/SS S27

Waste - Characterization, treatment and streams

CEN/TC 345

Characterization of soils

ISO/TC 146

Air quality

ISO/TC 147

Water quality

ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply wastewater and stormwater systems