dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

6 Siguria teknike dhe mjedisi

Kodi: 6
Statusi: Aktiv
Kryetari: Taulant Tusha
Sekretari: Arjana Llangozi


Titulli në shqip

Siguria teknike dhe mjedisi

Titulli në anglisht

Technical safety and environment

Qëllimi në shqip

KT 6 është krijuar në vitin 2008 në përputhje me Ligjin Nr. 9870, datë 02.04.2008 “Për Standardizimin”, me rregulloren e brendshme dhe duke ndjekur strategjinë e CEN/CENELEC dhe ISO/IEC mbi krijimin dhe funksionimin e komiteteve teknike. Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CENELEC/IEC në lidhje me kërkesat e sigurisë së pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashëm me to, sigurinë e makinerive, standardet e sigurisë për komandimin elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të, standardet e sigurisë për pajisjet për përdorim në ambiente me rrezik në sajë të prezencës së mundshme të atmosferës eksplozive të gazeve, avujve dhe pluhurave të djegshme, performanca e pajisjeve elektrike shtëpiake, duke adoptuar standarde që japin informacion për mjetet e provave dhe informacione të tjera te nevojshme për përdoruesit e këtyre standardeve kryesisht prodhues, konsumator, organizata qeveritare dhe institute testimi, standarde që lidhen me pajisjet elektrike, sistemet elektrike dhe software të përdorura në kujdesin shëndetësor dhe efektet e tyre tek pacientët, përdoruesit personat e tjerë dhe ndikimi I tyre në mjedisin rrethues, pajisje të tjera të përdorura në ambientet shtëpiake, etj. Aspektet mjedisore që lidhen me pajisjet elektrike janë brenda fushëveprimit të këtij KT. Gjithashtu fusha e këtij KT janë edhe standardet që lidhen me mbrojtjen e ndërtesave, personave, zonave dhe pronës kundër veprimeve mashtruese, që kanë për qëllim hyrjen në një vend ose të marrin ose të përdorin diçka pa lejen dhe kërcënime të tjera ndaj personave.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/TC 111X

Environment

CLC/TC 82

Solar photovoltaic energy systems

CLC/TC 81X

Lightning protection

IEC/SC 31G

Intrinsically-safe apparatus

IEC/SC 23E

Circuit-breakers and similar equipment for household use

CLC/SC 31-1

Installation rules

IEC/TC/31

Equipment for explosive atmospheres

IEC/TC/31M

Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres

IEC/TC/61

Safety of household and similar electrical appliances

IEC/TC/61B

Safety of microwave ovens

IEC/TC/61C

Household appliances for refrigeration

IEC/TC/61D

Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

IEC/TC/61E

Safety of electrical commercial catering equipment

IEC/TC/61H

Safety of electrically-operated farm appliances

IEC/TC/61J

Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

IEC/TC/111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

CLC/TC 44X

Safety of machinery: electrotechnical aspects

CLC/TC 79

Alarm systems

CLC/TC 72

Automatic electrical controls

CLC/TC 76

Optical radiation safety and laser equipment

CLC/TC 62

Electrical equipment in medical practice

CLC/TC 64

Electrical installations and protection against electric shock

CLC/TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

CLC/TC 31

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres

CLC/SC 31-8

Electrostatic painting and finishing equipment

CLC/TC 23BX

Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.

CLC/TC 116

Safety of motor-operated electric tools

CLC/SR 27

Industrial electroheating and electromagnetic processing

IEC/TC 79

Alarm systems

CLC/SR 23E

Circuit-breakers and similar equipment for household use

CLC/SR 61

Safety of household and similar electrical appliances