dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Dhjetor jane adoptuar 372 standarde dhe dokumente standardizimi, si shqiptare; nga te cilat 254 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 118 Nderkombetare (ISO dhe IEC)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 136
 

Copyright © – E drejta e riprodhimit

Të gjitha të drejtat mbi publikimet e DPS janë të rezervuara. Ato mbrohen nga legjislacioni në fuqi mbi të drejtën e autorit dhe të riprodhimit. Për këtë arësye dhe me përjashtim kur specifikohet ndryshe asnjë pjesë e një publikimi të DPS nuk mund të riprodhohet apo të përdoret në ndonjë formë ose mënyrë, elektronike ose mekanike, duke përfshirë fotokopjimin, mikrofilmimin, skanimin pa lejen më parë me shkrim nga DPS.

Kërkesat duhen adresuar në:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Adresa: Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3,

1024 – Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 (0) 4 222 62 55 / 223 48 54

Fax: +355 (0) 4 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al