dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Notifikime

Notifikimi në CEN

DPS notifikon në Komitetin Evropian për Standardizimin (CEN), të gjithë listën e standardeve EN të adoptuara si standarde shqiptare, për fushat që mbulohen nga CEN.

 

Notifikimi në CENELEC

DPS, bën çdo 6 muaj pranë Komitetit Evropian të Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC), njoftimin e punës së kryer në lidhje me adoptimin e standardeve europiane EN të adoptuara si standarde shqiptare (SSH), për fushat që mbulohen nga CENELEC.

 

Notifikimi në ISO/IEC

DPS notifikon në Sekretariatin e ISO/IEC, dy herë në vit, programin e saj të punës, duke zbatuar në këtë mënyrë parimin e transparencës sipas Marrëveshjes së WTO/TBT – Aneksi 3 i saj “Kodi i Praktikës së Mirë për hartimin, adoptimin, miratimin dhe zbatimin e standardeve”. Programi i punës përmban të gjitha standardet që do të adoptohen brenda një periudhe 6 mujore të vitit.

 

Notifikimi i Rregullave Teknike

DPS notifikon tek antarët e OBT-s, përmes Sekretariatit të OBT-s, projekt rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti, si dhe shkëmben informacionin e kërkuar nga anëtarët në lidhje me sa më lart.

 

Notifikimi në kuadër të CEFTA-s

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore për kushtet dhe procedurën e lëshimit të miratimit për veprimtaritë e prodhuesve të pajisjeve të brendshme të anijeve që lundrojnë në lumë, kompanive të shërbimit dhe organizmave të testimit, si dhe përmbajtjen e formën e miratimit për veprimet e prodhuesve, kompanive të shërbimit dhe organizmave testues”.

 

Rregulli teknik prej 10 faqesh, përcakton kushtet dhe procedurën e lëshimit të miratimit për prodhuesit vendas që prodhojnë pajisje për anijet që lundrojnë në lumë, kompanitë e shërbimit dhe organizmat testues, si dhe përmbajtjen e formës së autorizimit të prodhuesve, kompanive të shërbimit dhe organizmit testues. Data e fundit për marrjen e komenteve është 02.11.2017.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Hartimi i rregullave për parandalimin e ndotjes së rrugëve ujore të brendshme që shkaktohen nga lundrimi”.

 

Rregulli teknik prej 12 faqesh, përcakton detyrimet dhe masat e marra nga kapiteni i anijes me qëllim parandalimin e ndotjes, trajtimin e vajrave dhe mbeturinave të pemëve e të karburanteve, masave që lidhen me grumbullimin, klasifikimin dhe shënimin e mbeturinave të veçanta komunale, kërkesat që anijet duhet të përmbushin, objektet lundruese dhe stacionet marrëse në mënyrë që të parandalojnë ndotjen. Objektiv është harmonizimi me Kodin Evropian për “Rrugët lundruese të brendshme”.

Data e fundit për marrjen e komenteve është 25.11.2017.

 

Ky njoftim bëhet për të sensibilizuar operatorët ekonomikë, që mund të kenë interesa tregtare me këtë vend për këto produkte, të jenë në dijeni dhe të japin komentet e tyre, nëse kanë. Këto komente duhen të adresohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit, e cila me ligj është pika e kontaktit sa i përket shkëmbimit të informacionit për standardet dhe rregullat teknike.

 

 

Të gjitha komentet dhe/ose sugjerimet, lutem adresojini në:

Arben DERVISHI

Specialist

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe CEFTA

 

Tel.: +355 (0) 4 222 62 55

 

Fax.:+355 (0) 4 224 71 77

 

E-mail:Arben.Dervish@dps.gov.al

 

Web: www.dps.gov.al