dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 34
 

Notifikime

Notifikimi në CEN

DPS notifikon në Komitetin Evropian për Standardizimin (CEN), të gjithë listën e standardeve EN të adoptuara si standarde shqiptare, për fushat që mbulohen nga CEN.

 

Notifikimi në CENELEC

DPS, bën çdo 6 muaj pranë Komitetit Evropian të Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC), njoftimin e punës së kryer në lidhje me adoptimin e standardeve europiane EN të adoptuara si standarde shqiptare (SSH), për fushat që mbulohen nga CENELEC.

 

Notifikimi në ISO/IEC

DPS notifikon në Sekretariatin e ISO/IEC, dy herë në vit, programin e saj të punës, duke zbatuar në këtë mënyrë parimin e transparencës sipas Marrëveshjes së WTO/TBT – Aneksi 3 i saj “Kodi i Praktikës së Mirë për hartimin, adoptimin, miratimin dhe zbatimin e standardeve”. Programi i punës përmban të gjitha standardet që do të adoptohen brenda një periudhe 6 mujore të vitit.

 

Notifikimi i Rregullave Teknike

DPS notifikon tek antarët e OBT-s, përmes Sekretariatit të OBT-s, projekt rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti, si dhe shkëmben informacionin e kërkuar nga anëtarët në lidhje me sa më lart.

 

Notifikimi në kuadër të CEFTA-s

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore përdorimi për kushtet e ashensorëve të përkohshëm të skive dhe zvogëlimi i fushës së veprimit të kërkesave për teleferikët”.

 

Në këtë standard prej 11 faqesh, jepen rregulla për strukturën mbajtëse dhe pajisjet e ashensorëve të skive të instaluara përkohësisht, kushtet e veçanta për stacionet e ashensorëve të skive të instaluara përkohësisht me kavo të ulët të udhëzuar. Gjithashtu jepen  kushte të veçanta për shtrëngimin e kavove dhe pajisjeve shtrënguese të ashensorëve të skive të instaluara përkohësisht, etj.

 

Objektivi i kësaj rregulloreje është harmonizimi me Direktivën 2000/9/KE. Data e fundit për marrjen e komenteve është 11.02.2018.

 

Po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullore për normat teknike për anijet, trupat lundrues dhe objektet lundruese”. Kjo rregullore prej 2 faqesh, përcakton kërkesat teknike për ndërtimin e anijeve dhe objekteve lundrues, kërkesat teknike për kalibrimin, stabilitetin, superstrukturën, manovrueshmërinë, mirëmbajtjen e sipërfaqes dhe aftësinë e lundrimit, etj. Objektiv i kësaj rregulloreje është harmonizimi me Direktivën 2013/53/BE.

 

Data e fundit për marrjen e komenteve është 17.01.2018

 

Ky njoftim bëhet për të sensibilizuar operatorët ekonomikë, që mund të kenë interesa tregtare me këtë vend për këto produkte, të jenë në dijeni dhe të japin komentet e tyre, nëse kanë. Këto komente duhen të adresohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit, e cila me ligj është pika e kontaktit sa i përket shkëmbimit të informacionit për standardet dhe rregullat teknike.

 

Të gjitha komentet dhe/ose sugjerimet, lutem adresojini në:

Arben DERVISHI

Specialist

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe CEFTA

 

Tel.: +355 (0) 4 222 62 55

 

Fax.:+355 (0) 4 224 71 77

 

E-mail:Arben.Dervish@dps.gov.al

 

Web: www.dps.gov.al